Obavještenje o načinu polaganja prijemnog ispita za upis na Master akademske studije Ekonomskog fakulteta, studijska 2023-2024. godina
Obavještenje o načinu polaganja prijemnog ispita za upis na Master akademske studije Ekonomskog fakulteta, studijska 2023-2024. godina

U skladu sa licencom, i odlukom Senata UCG broj studenata koji se može upisati na Master akademske studije Ekonomskog fakulteta je po 30 na oba studijska programa: Ekonomija i Poslovna ekonomija.

U okviru master studija Ekonomija, kandidati mogu aplicirati za module Ekonomska politika ili Kvantitativna ekonomija.

U okviru master studija Poslovna ekonomija, kandidati mogu aplicirati za module: Finansije i računovodstvo, Menadžment i marketing ili Poslovna informatika.

Dužina trajanja master studija je dvije godine (120 ECTS).

Pravo prijave na konkurs za upis na Master akademske studije imaju kandidati sa završenim osnovnim akademskim studijama obima najmanje 180 ECTS iz odgovarajuće oblasti nauka. Za upis na master studije Ekonomskog fakulteta odgovarajuća oblast nauke su područja:  društveno-humanističkih nauka, prirodnih-matematičkih, tehničko-tehnoloških, medicinskih,  poljoprivrednih nauka,  kao i umjetnosti.

U skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu master studija Univerziteta Crne Gore (član 4) kandidati su dužni da polože prijemni ispit. U skladu sa članom 7 navedenog Pravilnika, bodovanje kandidata vrši se sabiranjem broja bodova opšteg uspjeha, postignutog na prethodno završenim osnovnim akademskim studijama i uspjeha na prijemnom ispitu. Ukupan broj bodova koji nosi prijemni ispit je 50.

Prilikom prijave na konkurs za upis na master studije kandidat se opredjeljuje za jedan od ponuđenih modula. Odabir modula opredjeljuje oblast iz koje će se polagati prijemni ispit.

Na prijemnom ispitu, svi prijavljeni kandidati polažu dva testa:

 • prvi test je iz oblasti ekonomije i obavezan je za sve prijavljene kandidate;
 • drugi test je iz bliže oblasti koja je definisana odabranim modulom studijskog programa:
 • Za modul Ekonomska politika – test iz predmeta Makroekonomija
 • Za modul Kvantitativna ekonomija – test iz predmeta Statistika
 • Za modul Finansije i računovodstvo – test iz oblasti finansija i računovodstva
 • Za modul Menadžment i marketing – test iz oblasti menadžmenta i marketinga
 • Za modul Polsovna informatika – test iz predmeta Baze podataka.

PRVI TEST

Literatura za pripremu prijemnog ispita iz oblasti ekonomija:

 1. Mankiw, G. (2013), Principi ekonomije, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd (poglavlja od 1 do 11, 18, 19);
 2. Komazec Lj., Tomić S., Jakovčević, K. (2018), Ekonomika preduzeća, Ekonomski fakultet Subotica, Univerzitet u Novom Sadu (odabrana poglavlja)

Odabrani djelovi uključuju sljedeće oblasti:

-Dio 1: Determinante ekonomije preduzeća (Ekonomske funkcije preduzeća, Reprodukcija i tipovi tokova reprodukcije, Vrste preduzeća, Ulaganja u reprodukciju, rezultati reprodukcije, ekonomski uspjeh);

-Dio 2: Ulaganja u reprodukciju, Poglavlje treće: Troškovi kao vid ulaganja u reprodukciju (Karakteristike troškova faktora proizvodnje, Sistematizacija troškova, Dinamika troškova);

-Dio 3: Rezultati reprodukcije, Poglavlje prvo: Pojavni oblici rezultata reprodukcije (Fizički proizvod, Vrijednost ostvarene proizvodnje, Ukupni prihod, Dobit/profit), Poglavlje drugo: (Optimizacija dobiti, Granice dobiti, Granice marginalne dobiti, Promjena donje granice dobiti, Ostvarivanje maksimalne dobiti, Značajne prelomne tačke u poslovanju, Rad sa gubitkom).

DRUGI TEST

Literatura za pripremu prijemnog ispita – modul Ekonomska politika, predmet Makroekonomija:

 1. Blanchard, O. (2012), Makroekonomija (V izdanje), Pearson, Prentice Hall, Ekonomski fakultet, Beograd (prevod)

Literatura za pripremu prijemnog ispita – modul Kvantitativna ekonomija, predmet Statistika:

 1. Mann, P. (2016): Uvod u statistiku, VI izdanje, Ekonomski fakultet Beograd, CID, Beograd, 2016.
 2. Žižić M., Lovrić M., Pavličić D.: Metodi statističke analize, Ekonomski fakultet u Beogradu, CID, Beograd, 2007.

Ispitna pitanja i zadaci biće iz sledećih oblasti:

 1. Osnovni pojmovi: oblasti statistike, osnovni skup i uzorak, vrste promjenljivih, tipovi i izvori podataka
 2. Sređivanje i grafičko prikazivanje podataka
 3. Numeričke deskriptivne mjere
 4. Vjerovatnoća
 5. Diskretne slučajne promjenljive i njihove raspodjele vjerovatnoća
 6. Neprekidne slučajne promjenljive i normalna raspodjela
 7. Uzoračka raspodjela
 8. Ocjenjivanje aritmetičke sredine i proporcije
 9. Testiranje hipoteza o aritmetičkoj sredini i proporciji
 10. Analiza varijanse
 11. Prosta linearna regresija
 12. Višestruka regresija
 13. Vremenske serije i indeksni brojevi

Literatura za pripremu prijemnog ispita – modul Finansije i računovodstvo, odabrana pitanja iz oblasti finansija i računovodstva

 1. Malinić, S., Lalević Filipović, A. (2016), Osnove računovodstva, IV dopunjeno izdanje, Univerzitet Crne Gore, Podgorica (odabrana poglavlja 1, 2 i 3)
 2. Van Horne, J. C, Wachowicz, J. M., , 2007 Osnovi finansijskog menadžmenta, DataStatus, 12 izdanje, Beograd (odabrana poglavlja – 3, 4, 5, 6, 7 i 20)

Literatura za pripremu prijemnog ispita – modul Menadžment i marketing, odabrana pitanja iz oblasti menadžemnta i marketinga

 1. Kotler, F., Vong, V, Sonders, J., Armstrong, G., (2007) Principi marketinga, 4. evropsko izdanje (prevod) ili bilo koje drugo novije izdanje navedenog udžbenika, odabrani djelovi koji uključuju sljedeće oblasti:

- Poglavlje 9: Marketing istraživanja,

- Poglavlje 10: Segmentacija i pozicioniranje,

- Poglavlje 13: Strategija proizvoda i kreiranja marke,

- Poglavlje 14: Strategija razvoja novih proizvoda i životnog ciklusa proizvoda,
- Poglavlje 16: Određivanje cijena,

- Poglavlje 17: Strategija integrisanih marketinških komunikacija,

- Poglavlje 20: Upravljanje marketinškim kanalima

(alternativno kandidat za pripremu može korisiti i bilo koji sličan referentni udžbenik, koji uključuje navedene oblasti).  

 1. Rupčić, N. (2018), Suvremeni menadžment - Teorija i praksa, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, odabrani djelovi koji uključuju sljedeće oblasti:
 • Poglavlje 7: Planiranje,
 • Poglavlje 8: Organiziranje,
 • Poglavlje 9: Upravljanje ljudskim potencijalima,
 • Poglavlje 10: Vođenje,
 • Poglavlje 11: Kontroliranje.
 1. Đuričin, D., Kaličanin, Đ., Lončar, D., Vuksanović Herceg, I. (2021). Menadžment i strategija. Centar za izdavačku djelatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu, odabrani djelovi koji uključuju sljedeće oblasti:
 • Poglavlje 6: Predviđanje,
 • Poglavlje 15: Generalne strategije za nivo preduzeća,
 • Poglavlje 16: Generičke strategije za nivo biznisa.

Literatura za pripremu prijemnog ispita – modul Poslovna informatika, predmet Baze podataka

 1. Kašćelan, Lj. (2012) Informacione tehnologije za podršku poslovnom odlučivanju. Univerzitet Crne Gore. Podgorica, (Poglavlja 1 i 2)
 2. Urađeni primjer zadatka za oblast Baze podataka i SQL (pdf fajl dostupan u prilogu)                
 3. Priručnik za Excel dostupan na linku: Download PDF - Ecdl Modul 4 - Tabelarne Kalkulacije, V. 4.0 [PDF] [5qt3n7t80ne0] (vdoc.pub)

Oblasti i struktura testa:

 1. Informacioni sistemi – 2 multi choice pitanja
 2. Hardver – 2 multi choice pitanja
 3. Softver - 2 multi choice pitanja
 4. Mreže – 2 multi choice pitanja
 5. Baze podataka i SQL – 1 zadatak
 6. Excel – 3 multi choice pitanja

Napomena: potrebna literatura za pripremu prijemnog ispita dostupna je u biblioteci Ekonomskog fakulteta od 28. 8. 2023. godine.

Dokumenta u prilogu:

 • Pravila studiranja na master studijama
 • Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu master studija
 • Nastavni plan master akademskih studija
 • Urađeni primjer zadatka za oblast Baze podataka i SQL

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.