Čuvari finansijskih sredstava EU - predavanje predsjednika Evropskog revizorskog suda
Čuvari finansijskih sredstava EU - predavanje predsjednika Evropskog revizorskog suda

Predsjednik Evropskog revizorskog suda, gospodin Toni Marfi (Tony Murphy), održaće predavanje studentima Ekonomskog fakulteta, kao i zainteresovanoj široj javnosti, u srijedu, 29. novembra u 15:30 h u sali 103. Tema njegovog predavanje je Čuvari finansijskih sredstava Evropske unije (Financial watchdog of European Union). Predavanje je organizovano u saradnji sa Državnom revizorskom institucijom (DRI).

Za prisustvo predavanju možete se prijaviti ovdje.

O Evropskom revizorsko sudu:

 Ovaj sud  djeluje kao kolegijum i sastavljen je od 27 članova, po jedan iz svake države članice EU-a. Članovi Suda i revizorski kadar je raspoređen u pet revizorskih vijeća. Sud zapošljava oko 900 zaposlenih. Većinu njih čine revizori, ali velik broj zaposlenih radi na prevodilačkim poslovima i u opštoj službi.

Na čelu je Evropskog revizorskog suda predsjednik – član kojeg je kolegijum Suda izabrao da bude „prvi među jednakima” na pravo reizbora sa mandatom od tri godine. Predsjednik predsjedava sastancima kolegijuma Suda, vodi računa o tome da se Institucijom i njenim aktivnostima upravlja na pravilan način i zastupa Sud u spoljnim odnosima, posebno u odnosima sa zainteresovanim stranama. Članove Suda imenuje Vijeće nakon savjetovanja s Parlamentom. Mandat im traje šest godina i može se obnoviti.

Kao eksterna revizorska institucija EU-a, Sud je svjestan važnosti održavanja dobre komunikacije i saradnje sa sličnim organizacijama širom svijeta. Posebna se pažnja posvećuje razvoju kontakata u Evropi, posebno kroz saradnju s vrhovnim revizorskim institucijama (VRI) država članica Unije i zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u EU-u. Evropski revizorski sud štiti interese poreskih obveznika EU i doprinosi boljem upravljanju budžetom EU, za koji je zadužena Evropska komisija i izvještava o finansijskim sredstvima EU.

Zadatak Evropskog revizorskog suda jeste da:

  1. sprovodi reviziju prihoda i rashoda EU-a: provjerava jesu li finansijska sredstva EU-a ispravno prikupljena i upotrijebljena, jesu li tačno prikazana i ostvaruje li se vrijednost za uloženi novac
  2. provjerava kako lica ili organizacije upravljaju finansijskim sredstvima EU-a, što uključuje i provjere na licu mjesta u institucijama EU-a (posebno u Komisiji), državama članicama EU-a i državama koje primaju pomoć od EU-a
  3. sastavlja revizorske izvještaje s nalazima i preporukama za Evropsku komisiju i nacionalne vlade
  4. slučajeve sumnje na prevaru, korupciju ili druge nezakonite aktivnosti prijavljuje Evropskoj kancelariji za borbu protiv prevara (OLAF) 
  5. sastavlja godišnje izvještaje za Evropski parlament i Savjet EU-a, koje Parlament razmatra prije donošenja odluke o odobrenju budžeta Komisije
  6. daje stručno mišljenje o tome kako bi se moglo bolje i transparentnije upravljati finansijama EU-a.

Evropski revizorski sud je osnovan 1977. godine u Luksemburgu.

O predsjedniku Evropskog revizorskog sudu:

Tony Murphy je irski državljanin, koji je službeno preuzeo svoju novu dužnost 1. oktobra 2022. godine i postao je 12. predsjednik Suda. Predsjednik Evropskog revizorskog suda je radno iskustvo započeo kao revizor u Državnoj revizorskoj instituciji Irske. Nakon toga, 2003. godine započeo je rad kao revizor u Evropskoj komisiji u Odjeljenju za unutrašnju reviziju. U Evropskom revizorskom sudu započinje svoj rad 2013. godine kao rukovodilac kancelarije člana Evropskog revizorskog suda. Takođe je u prethodnom periodu bio član II Revizorskog vijeća „Ulaganje u koheziju, rast i inkluzivnost“, direktor IV Revizorskog vijeća „Regulisanje tržišta i konkurentnost ekonomije“ i dekan V Revizorskog vijeća „Finansiranje i administriranje Unijom“ i član nadležan za godišnje izvještaje Evropskog revizorskog suda.

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.