Ekonomski fakultet, 17.09.2020

Upis na akademske master studije za studijsku 2020/21. godinuX

U skladu sa licencom i odlukama Senata UCG i Vijeća Ekonomskog fakulteta, broj studenata koji se može upisati na akademske master studije Ekonomskog fakulteta za studijsku 2020-2021. godinu je po 30 na oba studijska programa: Ekonomija i Poslovna ekonomija.

 

U okviru master studija Ekonomija, kandidati mogu aplicirati za module Ekonomska politika ili Kvantitativna ekonomija.

 

U okviru master studija Poslovna ekonomija, kandidati mogu aplicirati za module: Finansije i računovodstvo, Menadžment i marketing ili Poslovna informatika.

 

Dužina trajanja master studija je dvije godine (120 ECTS).

 

Pravo prijave na konkurs za upis na akademske master studije imaju kandidati sa završenim osnovnim akademskim studijama obima najmanje 180 ECTS iz odgovarajuće oblasti nauka.

 

U skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu master studija Univerziteta Crne Gore (član 4) kandidati su dužni da polože prijemni ispit. U skladu sa članom 7 navedenog Pravilnika, bodovanje kandidata vrši se sabiranjem broja bodova opšteg uspjeha i uspjeha na prijemnom ispitu. Ukupan broj bodova koji nosi prijemni ispit je 50.

 

Literatura za pripremu prijemnog ispita:

  1. Mankiw, G. (2013) Principi ekonomije, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd (poglavlja od 1 do 11, 18, 19)
  2. Pindyck, R., Rubinfeld, D. (2007), Mikroekonomija, MATE, Zagreb (poglavlja 3, 4, 7, 8, 10 i 12)
  3. Cvetanovic S., Đurović G. (2018), Privredni razvoj (elektronsko izdanje) Ekonomski fakultet (I dio udžbenika)
  4. Ivanović, P. (2007), Strategijski menadžment, Ekonomski fakultet, Podgorica
  5. Van Horne, J., Wachowicz, J., (2002), Osnove financijskog menadžmenta, 9. izdanje, Mate, Zagreb (poglavlja 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 i 20)

 

Dokumenta

  • Pravila studiranja na master studijama
  • Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima I postupku upisa u prvu godinu master studija
  • Nastavni plan master studija

 

Dokumenti

Broj posjeta : 2301