Ekonomski fakultet, 17.09.2020

Upis na primjenjene master studije - Menadžment za studijsku 2020/21. godinuX

U skladu sa licencom i odlukama Senata UCG i Vijeća Ekonomskog fakulteta, broj studenata koji se može upisati na primijenjene master studije – Menadžment na Ekonomskom fakultetu je 50 za studijsku 2020-2021. godinu.

 

U okviru primijenjenih master studija - Menadžment, kandidati mogu aplicirati za module Marketing i menadžment ili Računovodstvo i finansije.

 

Dužina trajanja master studija je dvije godine (120 ECTS).

 

Pravo prijave na konkurs za upis na primijenjene master studije imaju kandidati sa završenim osnovnim primijenjenim studijama obima najmanje 180 ECTS iz odgovarajuće oblasti nauka.

 

U skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu master studija Univerziteta Crne Gore (član 4) kandidati su dužni da polože prijemni ispit. U skladu sa članom 7 navedenog Pravilnika, bodovanje kandidata vrši se sabiranjem broja bodova opšteg uspjeha i uspjeha na prijemnom ispitu. Ukupan broj bodova koji nosi prijemni ispit je 50.

 

Literatura za pripremu prijemnog ispita:

  1. Mankiw, G. ( 2013 ) Principi ekonomije, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd (poglavlja od 1 do 11, 18, 19)
  2. Jakovčević, K., Komazec, Lj., Tomić, S., (2009), Ekonomika preduzeća, Ekonomski fakultet Subotica
  3. Ivanović, P. (2007), Strategijski menadžment, Ekonomski fakultet, Podgorica

 

 

Dokumenta

  • Pravila studiranja na master studijama
  • Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima I postupku upisa u prvu godinu master studija
  • Nastavni plan master studija

Dokumenti

Broj posjeta : 1300