Ekonomski fakultet, 20.09.2020

Informacija u vezi sa upisom i polaganjem prijemnog ispita na novim dvogodišnjim master studijamaX

Imajući u vidu aktuelnu situaciju i mjere koje se preduzimaju radi prevencije i sprečavanja širenja COVID-19, Univerzitet Crne Gore će organizovati isključivo elektronsko prijavljivanje kandidata na konkurs za upis na nove dvogodišnje budžetske master studije, uz obavezu slanja originalnih dokumenata putem pošte.
Prijemni ispit je obavezan za sve kandidate, i isti će se sprovesti u prostorijama organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore.

Shodno članu 95 Zakona o visokom obrazovanju “Upis na master akademske i primijenjene studije vrši se na konkurentskoj osnovi, u skladu sa rezultatima postignutim na osnovnim akademskim ili osnovnim primijenjenim studijama obima najmanje 180 ECTS i prijemnom ispitu, u skladu sa ovim zakonom i statutom ustanove. Sadržaj, način i postupak polaganja prijemnog ispita i bliže kriterijume i njihovo vrednovanje, kao i način i postupak, i nivo usaglašenosti studijskih programa osnovnih studija za upis u prvu godinu master akademskih i primijenjenih studija, utvrđuju se aktom ustanove.” https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_6/objava_41/fajlovi/Zakon%20o%20visokom%20obrazovanju_pre%C4%8Di%C5%A1%C4%87en%20tekst.pdf

Pravilnikom o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu master studija Univerziteta Crne Gore “bliže se uređuju uslovi, kriterijumi i postupak upisa u prvu godinu drugog ciklusa, odnosno master akademskih i primijenjenih studija, u obimu 120 ECTS, za sve studijske programe koji se realizuju na Univerzitetu Crne Gore”  https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_1287/objava_72810/fajlovi/Pravilnik%20o%20upisu%20na%20master%20studije%20_%20Bilten%20494.pdf

Kriterijumi za upis na nove master studije su definisani članom 6 ovog Pravilnika, i to su: a) opšti uspjeh na osnovnim studijama, VI podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija (diploma osnovnih studija u obimu od 180 ECTS kredita), izraženog kroz indeks uspješnosti, i b) uspjeh na prijemnom ispitu.

Bodovanje kandidata je definisano članom 7 ovog Pravilnika i vrši se sabiranjem broja bodova opšteg uspjeha i uspjeha na prijemnom ispitu na sljedeći način: opšti uspjeh do 50 bodova (na način da se indeks uspješnosti pomnoži sa 5 i uspjeh na prijemnom ispitu do 50 bodova.

Prijemni ispit je eliminatornog karaktera, što je definisano članom 9 ovog Pravilnika “minimalan broj bodova koje je potrebno ostvariti na prijemnom ispitu određuje organizaciona jedinica.”

Prijemni ispit je obavezan za sve kandidate, što je definisano članom 8 ovog Pravilnika: “Prijemni ispit polažu kandidati za upis za sve studijske programe master studija koje organizuje Univerzitet.”

Istim članom Pravilnika je definisano da “sadržinu i strukturu prijemnog ispita utvrđuje organizaciona jedinica” s tim da “struktura prijemnog ispita i literatura na osnovu koje se sastavljaju pitanja, treba da budu usklađeni sa programom visokog obrazovanja osnovnih studija...”.

Više informacija o prijemnim ispitima za pojedine studijske programe može se naći na internet stranicama organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore.

Broj posjeta : 1800