Interni poziv za angažovanje studenata demonstratora na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo
Interni poziv za angažovanje studenata demonstratora na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo

Fakultet za turizam i hotelijerstvo, u skladu sa Odlukom Rektora, br. 01-3472 od 06.10.2022. godine, oglašava Interni poziv za prijem demonstratora, u ljetnjem semestru studijske 2022/23. godine, u trajanju od tri mjeseca sa opterećenjem od 4 sata sedmično, za 2 izvršioca.

Uslovi: kandidat za demonstratora treba da je student akademskih master ili doktorskih studija na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo, a da nije u radnom odnosu u statusu saradnika u nastavi na Univerzitetu Crne Gore.

Kandidati uz prijavu dostavljaju:

  • CV
  • Dokaz o statusu studenta
  • Dokaz o prosječnoj ocjeni ostvarenoj na prethodnim nivoima studija.

Kandidati uz prijavu dostavljaju ovjerenu fotokopiju ili original uvjerenja o završenim studijama ili diplome.

Odabir kandidata vrši se na konkurentskoj osnovi, prema ostvarenom srednjem uspjehu na prethodnim nivoima studija.

Sa izabranim kandidatima zaključiće se Ugovor o izvršenju posla sa pripadajućom naknadom u bruto iznosu od 200.00 eura, za svaki mjesec angažovanja.

Nakon izvršenog posla, demonstratoru se izdaje Uvjerenje o izvršenom poslu.

Zainteresovani kandidati prijave mogu predati lično, putem arhive Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, do utorka, 07.03.2023. godine do 14.00h.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.