Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 17.05.2019

Dug po osnovu školarine izmiriti do 25.05.2019. godineX

Obavještavaju se studenti Fakulteta za turizam i hotelijerstvo sa svih studijskih programa i po svim nivoima studija i sa svih godina studija da bez odlaganja i bezuslovno izmire sva dugovanja po osnovu školarine, zaključno sa 25.05.2019. godine.

Nakon tog datuma ko ne izmiri dugovanja će se brisati sa spiskova nastavnih predmeta.

Prilikom uplate studenti treba da upišu pored imena i prezimena i svoj JSK broj.

PRODEKAN ZA NASTAVU

Broj posjeta : 424