Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Odbrana magistarskog rada - Anđela Rašković
Obavještava se javnost da će kandidat Rašković Anđela javno braniti magistarski rad pod nazivom "Intelektualni kapital u funkciji konkurentnosti turističke destinacije", pred Komisijom u sastavu:

Prof. dr Tatjana Stanovčić, predsjednik Komisije,

Prof. dr Anđelko Lojpur, mentor,

Prof. dr Sanja Peković, član.

 

Odbrana će se održati dana, 25.06.2021. godine sa početkom u 12 h, u sali br. 200 Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru.

Broj posjeta : 132