Fakultet za turizam i hotelijerstvo, 06.09.2018

Stručna praksaStručna praksa predstavlja sastavni dio procesa nastave koji podrazumijeva praktičan rad studenata u cilju sticanja primjenjivih  praktičnih znanja, vještina i kompetencija za nesmetano uključivanje na tržište rada.

Prema novoakreditovanom nastavnom planu koji je stupio na snagu 2017/2018. akademske godine, na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, studenti su, počev od prve godine studija, u obavezi da obavljaju stručnu praksu u turističkoj privredi u hotelsko-turističkim preduzećima (nastavnim bazama) sa kojima je sklopljen ugovor o saradnji.

Realizacija stručne prakse odvija se  jednom  sedmično u toku ljetnjeg semestra.

Prema usvojenom programu praktične nastave, svi studenti koji se upućuju na njenu realizaciju, u obavezi su da uredno popunjavaju dnevnik prakse prema zadatim smjernicama od strane nastavnika za stručnu praksu. Takođe, svakom studentu se nakon realizovane stručne prakse, od strane nastavne baze, izdaje potvrda o obavljenoj stručnoj praksi sa istaknutim brojem radnih dana, odnosno radnih sati provedenih na stručnoj praksi.

Nakon obavljene stručne prakse, svi studenti polažu ispit iz tematske oblasti iz koje je praksa obavljena, a koji ocjenjuje komisija, koju sačinjavaju nastavnici Fakulteta.  U vrednovanju konačne ocjene na ispitu uzima se u obzir prisustvo na pripremnim vježbama za praktičnu nastavu, koje se odvijaju u okviru Fakulteta, prisustvo praktičnoj nastavi kod nastavne baze, kao i kvalitet vođenog dnevnika prakse.

Sa ponosom ističemo da je u prethodnoj akademskoj 2017/2018. godini, uspješno realizovana stručna praksa za studente prve godine Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, zahvaljujući dobroj saradnji sa preko 40 nastavnih baza na teritoriji gotovo svih opština u Crnoj Gori.

Cilj Fakulteta je i da u narednim godinama unaprijedi sistem praktične obuke i proširi broj nastavnih baza i na druge turističko-ugostiteljske objekte i turističke organizacije širom zemlje, kao i u inostranstvu, kako bi svojim studentima pružili sveobuhvatnija znanja neophodna za uključivanje na tržište rada. Fakultet za turizam i hotelijerstvo će i dalje nastojati da studentima omogući ovladavanje znanjem u korak sa trendovima u turističko-ugostiteljskom sektoru što omogućava i olakšava  kvalitetna saradnja sa nastavnim bazama.