Organi fakulteta
Vijeće fakulteta

Stručno tijelo na Fakultetu je Vijeće Fakulteta.

Vijeće čine:

 1. dekan i prodekani;
 2. redovni i vanredni profesori i docenti Fakulteta;
 3. drugo akademsko i stručno osoblje, neposredno izabrano od strane te strukture, osoblja Fakulteta (u broju koji odredi Senat Univerziteta, a na predlog Fakulteta);
 4. predstavnici studenata izabrani od Studentskog vijeća na Fakultetu (u broju koji odredi Senat Univerziteta, na predlog Vijeća Fakulteta, a koji ne može biti manji od 15% od ukupnog broja članova Vijeća).

Vijeće Fakulteta:

 • stara se o organizovanju i realizaciji studijskih programa na Fakultetu,
 • analizira rezultate nastavno-naučnog i naučno-istraživačkog rada na Fakultetu (najmanje jedanput godišnje),
 • prati i analizira rad studenata na Fakultetu i predlaže odgovarajuće mjere,
 • predlaže Senatu promjene u strukturi i sadržini studijskih programa,
 • predlaže Senatu nove nastavne metode u studijskim programima,
 • usaglašava stavove i zaključke Vijeća studenata,
 • predlaže broj studenata za upis u I studijsku godinu,
 • predlaže dekana Fakulteta,
 • bira predstavnika u Senat i u Strukovno vijeće Senata,
 • predlaže člana Upravnog odbora Univerziteta,
 • predlaže nastavnike u akademska zvanja i saradnike u stručna zvanja na Fakultetu,
 • odlučuje o pozivanju-angažovanju u nastavi, nastavnika, istaknutih naučnika i saradnika,
 • odlučuje o dodjeli priznanja i nagrada studentima i zaposlenima na Fakultetu,
 • sprovodi postupak prijave i odbrane magistarskog i doktorskog rada,
 • formira odgovarajuće komisije,
 • vodi i utvrđuje izdavačku djelatnost Fakulteta,
 • daje mišljenje i predloge dekanu o svim pitanjima koja se odnose na rad Fakulteta,
 • predlaže organizovanje naučnih skupova,
 • razmatra zahtjeve nastavnika i saradnika za odsustvovanje sa Fakulteta radi stručnog i naučnog usavršavanja,
 • stara se o realizaciji stručnih projekata iz djelatnosti Fakulteta,
 • stara se o realizaciji doktorskih studija,
 • stara se o realizaciji specijalističkih studija,
 • stara se o realizaciji postdiplomskih studijskih programa i sprovođenju postupka odbrane magistarskog rada,
 • predlaže kandidata za rektora,
 • vrši i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i drugim aktima Univerzitata.

Vijeće radi u sjednicama, a predsjedava im dekan Fakulteta, odnosno u njegovoj odsutnosti, prodekan, koga za to dekan ovlasti.

Vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova koji imaju pravo da učestvuju u odlučivanju.

U postupku sticanja akademskih naziva doktora nauka i izbora u akademska zvanja, na Vijeću Fakulteta, pravo odlučivanja imaju samo članovi Vijeća sa akademskim zvanjima.

Postupak sazivanja, vođenja, odlučivanja i druga pitanja vezana za održavanje sjednica i rad Vijeća Fakulteta, uređuju se Poslovnikom o radu, koji donosi Vijeće.

O radu na sjednicama Vijeća vodi se zapisnik.

Dekan fakulteta

Organ rukovođenja Fakultetom je dekan.

Dekan:

 • predstavlja i zastupa Fakultet,
 • organizuje i rukovodi radom Fakulteta,
 • predlaže prodekane,
 • imenuje rukovodioce studijskih programa,
 • odlučuje o korišćenju sredstava sa podračuna Fakulteta, u skladu sa finansijskim planom Fakulteta, odobrenim od Upravnog odbora,
 • obezbjedjuje efikasno, ekonomično i cjelishodno korišćenje sredstava dodijeljenih Fakultetu od strane Univerziteta i sredstava stečenim sopstvenom djelatnošću Fakulteta,
 • izvršava odluke Vijeća Fakulteta i organa Univerziteta,
 • donosi akte u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Univerziteta,
 • predlaže organizacionu, akademsku i neakademsku strukturu na Fakultetu,
 • daje mišljenje u postpuku utvrdjivanja sistematizacije radnih mjesta na Fakultetu,
 • podnosi izvještaj o svom radu Vijeću Fakulteta,
 • predsjedava sjednicama Vijeća Fakulteta,
 • odlučuje, po ovlašćenju rektora Univerziteta o statusnim pitanjima zaposlenih na Fakultetu,
 • zapošljava osoblje u skladu sa Zakonom i Statutom Univerziteta,
 • vrši i druge poslove utvrdjene Zakonom, Statutom i drugim aktima Univerziteta ili za koje je ovlašćen od Upravnog odbora Univerziteta ili Rektora.

Dekan Fakulteta može obrazovati, radi proučavanja pojedinih pitanja, komisiju.

Komisija broji najmanje tri člana. Odlukom o obrazovanju komisije utvrdjuju se zadaci, rokovi izvršenja i ostala pitanja od značaja za rad komisije.

Dekan zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje u skladu sa Zakonom, Statutom Univerziteta i odlukama Upravnog odbora Univerziteta.

Dekan je ovlašćen da samostalno zaključuje ugovore u okviru djelatnosti Fakulteta čija vrijednost ne prelazi iznos od 10.000 €. Za ugovore čija vrijednost prelazi 10.000 €, dekan je dužan da obavijesti rektora u roku od 7 dana od dana zaključenja ugovora. Za ugovore čija vrijednost prelazi iznos od 100.000 € dekan je dužan da pribavi prethodnu saglasnost rektora u skladu sa Statutom Univerziteta.

Prodekani fakulteta

Fakultet ima tri prodekana i to:

 • prodekan za nastavu,
 • prodekan za razvoj i istraživanje,
 • prodekan za finansije.

Prodekana imenuje Rektor Univerziteta, na predlog dekana, na period od 3 godine, s tim da može biti još jedanput imenovan.

Prodekan se imenuje iz reda lica sa akademskim zvanjem na Fakultetu.

Prodekan:

 • organizuje, koordinira i vodi posao u odredjenoj oblasti za koju je imenovan,
 • zamjenjuje dekana u njegovoj odsutnosti,
 • obavlja i druge poslove koje mu dekan povjeri.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.