Projekti


Id Program/Poziv
(Vrsta projekta)
Naslov Akronim (Oznaka) Organizaciona jedinica (OJ) Trajanje
989 Erasmus+ SMART Inovacioni centri za razvoj inovativnog i preduzetničkog razmišljanja kako bi se olakšao razvoj održivih pametnih rješenja na Zapadnom Balkanu SMART ETF2023-2026
992 Horizon Europe Twinning (HE-T) Crnogorski centar za podvodne senzorske mreže MONUSEN ETF2022-2025
515 test2 ETF2020-2020
764 COST CA19111: Evropska mreža za buduću generaciju optičkih bežičnih komunikacionih tehnologija CA19111: NEWFOCUS ETF2020-2024
778 Ministarstvo nauke CG Zaštita podataka i digitalna forenzika u Crnoj Gori DFDSM ETF2020-2022
777 Ministarstvo nauke CG 3D štampana rješenja za Covid-19 3DPRI-Covid19 ETF2020-2020
748 Ministarstvo nauke CG Unapređenje energetske efikasnosti indukcionog motora optimalnim rešenjem elektromagnetskog dizajna IMEI ETF2019-2021
482 Induction motor efficiency improvement through optimal electromagnetic design solutions IMEI ETF2019-2021
781 Ministarstvo nauke, Ministry of Science and Technology in PR Republic of China TESTIRANJE PRIMJENEBLOCKCHAIN TEHNOLOGIJE NA TRŽIŠTE KAPITALA U CRNOJ GORI ETF2019-2020
780 Ministarstvo nauke, Ministry of Science and Technology in PR Republic of China ISTRAŽIVANJE I APLIKACIJA SERVISNIH ROBOTA ZA NEPROIZVODNE USLUGE ZASNOVANIH NA MIKROKONTROLERSKOM UPRAVLJANJU ETF2019-2020
757 Instutute of Electrodynamics, Microwave and Circuit Engineering (EMCE), Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Vienna University of Technology (TUW). Instrumentacioni pojačavač sa kontrolabilnim faktorom potiskivanja srednje vrijednosti signala korišćenjem strujnog procesiranja u 0.35 um CMOS tehnologiji ETF2019-2021
749 EUREKA Uređaj za detekciju stanja i otkaza na rotacionim mašinama na bazi akustičkih signala FASTER ETF2019-2021
745 Horizont 2020 Jačanje saradnje operatora prenosa električne energije Jugoistočne Evrope kroz mehanizam uspostavljanja tržišta električne energije TRINITY ETF2019-2023
746 Međunarodni Platforma za dijalog eksperata o regionalnim politikama u oblasti obnovljivih izvora energije REPCONS ETF2019-2021
480 Uređaj za detekciju stanja i otkaza na rotacionim mašinama na bazi akustičkih signala FASTER ETF2019-2021
747 Bilaterala Istraživanja mogućnosti elektroenergetskog sistema sa distribuiranim izvorima i aktivne uloge električnih i hibridnih vozila u gradovima i turističkim centrima u Srbiji i Crnoj Gori ETF2019-2021
750 Bilaterala Kompresivno odabiranje i grafovi u analizi nestacionarnih signala CSGRAPH ETF2019-2021
752 Bilaterala Nestacionarni signali u automatici I digitalnim sistemima NADiS ETF2019-2021
455 Horizont 2020 SODA: 6TiSCH akcija otvorenih podataka SODA ETF2018-2019
479 Bilaterala Poboljšanje energetske efikasnosti invertorski napajanog asinhronog motora adekvatnim izborom broja štapova rotora EEINAM ETF2018-2020
782 COST Digitalna forenzika: analiza dokaza putem inteligentnih sistema i prakse CA17124 ETF2018-2022
779 Ministarstvo nauke CG Crnogorski nosivi roboti MWR ETF2018-2020
751 COST CA17137 - Mreža za gravitacione talase, geofiziku i mašinsko učenje G2NET ETF2018-2021
481 Horizont 2020 (Prekogranično upravljanje promjenljivim obnovljivim izvorima energije i jedinicama za skladištenje, u cilju obezbjeđivanja internacionalnog tržišta električne energije na veliko CROSSBOW ETF2017-2021
456 IETF Security Protocols Test Suites (SPOTS) SPOTS ETF2017-2018
372 Bilateralni međunarodni Modelovanje analognog sistema obrade signala frakcionog reda ModelASF ETF2017-2018
758 Horizont 2020 Probni paketi sigurnosnih protokola IETF SPOTS ETF2017-2018
784 COST Nosivi roboti za uvećanje, asistenciju ili zamjenu ljudskih motornih funkcija CA16116 ETF2017-2021
783 COST Širi uticaji i evaluacija scenarija autonomnog i povezanog transporta CA16222 ETF2017-2021
756 Instutute of Electrodynamics, Microwave and Circuit Engineering (EMCE), Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Vienna University of Technology (TUW). Analogni kontrolabilni CMOS izvor konstantne snage za termički senzorski interfejs korišćenjem arhitekture otpornog ogledala ETF2017-2019
755 Naponom kontrolisan ctrujni pojačavač / oslabljivač u 0.35 um CMOS tehnologiji ETF2016-2017
370 Bilateralni međunarodni Razvoj invalidskog vozila kao govorno upravljivog cyber-physical sistema ETF2016-2017
769 Bilaterala "Razvijanje govorom vodjenih Invalidska kolica primjenom sajber fizickih sistema" ETF2016-2018
762 COST CA 15104: Inkluzivne radiokomunikacione mreže za 5G i nakon 5G CA 15104:IRACON ETF2016-2020
776 Bilaterala "Compressive Sensing i Superrezolucija u primjenama sistema za nadzor zasnovanih na optičkim senzorima i bespilotnim letilicama" ETF2015-2017
768 INVO-HERIC "Razvoj, validacija i primjena telemedicinskog sistema TELEMONTEKG (TM EKG) za brzu dijagnostiku bolesti srca u Crnoj Gori”" TELEMONT-EKG ETF2015-2018
6 INVO-HERIC Centar izvrsnosti u bioinformatici BIO-ICT ETF2014-2018
5 Ostalo New ICT Compressive sensing based trends applied to: multimedia, biomedicine and communications CS-ICT ETF2014-2017
240 Bilateralni međunarodni Distribuirani izvori električne energije - ekološko rješenje energetskih problema i razvojna šansa društva DESES ETF2014-2015
775 Bilaterala Kompresivno očitavanja i vremensko frekvencijska analiza sa primjenama ETF2014-2016
774 Bilaterala Metode komprimovanog očitavanja sa aplikacijama ETF2014-2016
754 Instutute of Electrodynamics, Microwave and Circuit Engineering (EMCE), Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Vienna University of Technology (TUW). Strujni drajver za lasersku diodu sa vremenskim odzivom tipa (1-t/T)-1 u 0.35 um BiCMOS tehnologiji za kvantne generatore slučajnih brojeva ETF2014-2015
4 FP7 Fostering innovation based research for e-Montenegro FORE-MONT ETF2013-2016
773 IPA Adriatic Jadranska mreža za unapređenje istraživačkog razvoja i inovacija prema stvaranju novih politika za održivu konkurentnost malih i srednjih preduzeća ADRINATinn ETF2013-2016
241 Bilateralni međunarodni Integrisani sistemi za analognu i mješovitu obradu signala - Aktivni-RC filtar za ADSL komunikacione sisteme ETF2013-2015
760 FP7 Jačanje istraživanja zasnovanog na inovacijama za e-Montenegro FORE-MONT ETF2013-2016
242 Bilateralni međunarodni Analiza performansi CQ komutatora paketa sa stanovišta QoS garancija CQ2OS ETF2012-2014
280 Ministarstvo nauke CG Alternativni izvori energije – mogućnosti njihovog korišćenja u Crnoj Gori ETF2012-2015
282 Ministarstvo nauke CG Projektovanje pipelineovanih signal adaptivnih arhitektura za obradu i estimaciju visoko nestacionarnih jednodimenzionalnih i višedimenzionalnih signala ETF2012-2015
284 Ministarstvo nauke CG Napredne tehnike za automatizovanu analizu i obradu nestacionarnih signala u savremenim aplikacijama: komunikacije, radari, biomedicina i multimedije ETF2012-2014
287 Ministarstvo nauke CG Razvoj i implementacija embedded sistema za medicinske primjene MESI ETF2012-2015
285 Ministarstvo nauke CG Napredna rješenja za poboljšanje performansi kooperativnih bežičnih e-servisnih infrastruktura ETF2012-2015
286 Ostalo Unapređenje koncepta MIMO komunikacija u celularnim mobilnim mrežama narednih generacija ETF2012-2015
283 Ministarstvo nauke CG Radarski sistemi sa stohastičkim talasnim oblicima NOISERADAR ETF2012-2016
279 Ministarstvo nauke CG Efikasna procjena parametara nestacionarnih signala sa primjenom u energetici i komunikacionim sistemima EfProNestSig ETF2012-2015
275 Ministarstvo nauke CG Razvoj "Future Internet" rutera na programabilnim hardverskim platformama i softverskim platformama otvorenog koda ETF2012-2015
281 Ministarstvo nauke CG Inteligentne tehnike pretraživanja sa primjenama u parametarskoj estimaciji, komunikacijama i energetici ETF2012-2015
767 TEMPUS Studije u Bioinzinjeringu i Medicinskoj Informatici BioEMIS ETF2012-2016
753 Instutute of Electrodynamics, Microwave and Circuit Engineering (EMCE), Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Vienna University of Technology (TUW). Red-green-blue kolor senzor sa trostrukim vertikalnim pn spojevima sa obradom signala baziranom na određivanju granica oblasti prostornog tovara ETF2012-2013
765 Bilaterala Razvoj i implementacija tehnika za smanjenje potrošnje u programskim jezicima za projektovanje hardvera, Naucno-Tehnološka saradnja izmedu Crne Gore i BiH ETF2012-2013
763 FP7 Buduće mreže sa malim nivoom izloženosti EM poljima LEXNET ETF2012-2015
772 Jadranska mreža za unapređenje istraživačkog razvoja i inovacija prema stvaranju novih politika za održivu konkurentnost malih i srednjih preduzeća Rješavanje "digitalne podjele" u SEE koristeći kapacitet DTT mreža SEE TV-WEB ETF2012-2014
759 Ministarstvo nauke CG Unapređenje koncepta MIMO komunikacija u celularnim mobilnim mrežama narednih generacija ETF2012-2015
243 Bilateralni međunarodni Analiza performansi OFDM zasnovanih relejnih sistema APOZ-RS ETF2011-2013
771 TEMPUS Reforma doktorskih studija u Crnoj Gori i Albaniji, primjer dobre prakse – MARDS MARDS ETF2011-2013
766 NATO Obrada geografskih podataka u cilju zaštite od zagadjenja u urbanim cjelinama GEPSUS ETF2011-2014
244 FP7 Balkan GEO Network – Towards Inclusion of Balkan Countries into Global Earth Observation Initiatives BalkanGEONet ETF2010-2013
761 FP7 Balkanska GEO mreža - ka uključivanju balkanskih zemalja u globalne inicijative za osmatranje Zemlje  BalkanGEONet ETF2010-2013
245 FP7 Promoting ICT cooperation opportunities and policy dialogue with the western Balkan countries ICT-WEB-PROMS ETF2009-2011