Elektrotehnički fakultet, 21.07.2020

Preliminarna rang lista za upis na osnovne studije - II upisni rokRangiranje kandidata je izvršeno u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore. Dva predmeta iz trećeg i četvrtog razreda srednjeg obrazovanja, od značaja za savladavanje izabranog studijskog programa na Elektrotehničkom fakultetu su Matematika i Fizika ili Osnovi elektrotehnike ili Informatika. Ukoliko u trećem i četvrtom razredu srednjeg obrazovanja nije izučavan jedan od utvrđena dva predmeta, vrednuje se uspjeh iz tih predmeta u posljednjoj godini u kojoj su izučavani.

Prigovori na Preliminarnu rang listu se podnose Centralnoj upisnoj komisiji do 12 časova 22.07.2020. godine (srijeda).

Prigovori se dostavljaju Studentskoj službi Elektrotehničkog fakulteta.

Imajući u vidu aktuelnu situaciju i mjere koje se preduzimaju radi prevencije i sprječavanja širenja COVID-19, u skladu sa važećim naredbama Ministarstva zdravlja i preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore, upis kandidata će se obaviti slanjem potrebne dokumentacije isključivo putem pošte (preporučenom ili kurirskom pošiljkom). 

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:

  1. INDEKS SA UREDNO POPUNJENOM PRVOM STRANOM
  2. DVIJE IDENTIČNE FOTOGRAFIJE (U BOJI)
  3. DVA PRIJAVNA LISTA (ŠV–20 OBRASCA, KUPUJU SE U KNJIŽARI I ŠALJU POPUNJENI)

Kandidati koji su stekli pravo upisa, obavezni su da pošalju potrebnu dokumentaciju zaključno sa 23.07.2020. godine, na adresu Elektrotehničkog fakulteta (Bul. Džordža Vašingtona bb, 81000 Podgorica) kako bi se upis mogao obaviti shodno uslovima objavljenog konkursa. Za kandidate koji ne budu dostavili potrebnu dokumentaciju za upis u naznačenom terminu, smatraće se da su odustali od upisa.

Dokumenti

Broj posjeta : 881