Filozofski fakultet, 27.03.2021

Radna posjeta v.f. rektora prof. dr Vladimira Božovića i prorektorki Filozofskom fakultetuU četvrtak, 25. marta 2021. godine upriličena je radna posjeta v.f. rektora, prof. dr Vladimira Božovića sa prorektorkama, prof. dr Irenom Orović i prof. dr Sanjom Peković Filozofskom fakultetu. U dekanatu su sastanak organizovali predstavnici uprave Fakulteta - dekanka, prof. dr Tatjana Novović, kao i prodekanke, prof. dr Dijana Vučković, doc. dr Biljana Maslovarić i prodekan, prof. dr Marijan Premović.

Sastanak je protekao u vrlo intenzivnoj, otvorenoj i konstruktivnoj razmjeni informacija o aktuelnim i urgentnim pitanjima i izazovima u domenu prostornih, kadrovskih i infrastrukturnih potreba Filozofskog fakulteta. Dekanka Novović posebno je istakla pitanja nužnog rješavanja problema sa grijanjem u zgradi, koju dijele dvije organizacione jedinice, kao i rekonstrukciju dijela fasade i krova. Svakako, bila je to prilika da budu markirane i neke važne promjene u pogledu funkcionalizovanja radnog ambijenta na fakultetu, poput nedavno završene adaptacije fiskulturne sale, uređivanja i opremanja radnih prostorija odgovarajućim učioničkim i bibliotečkim namještajem, kao  i savremenim pomagalima za nastavu (projekat KEY). Prodekanka Maslovarić istakla je da je u planu i transformisanje postojeće studentske službe u dva posebno organizovana prostorna ambijenta, radi racionalnijeg i cjelishodnijeg funkcionisanja obje organizacione jedinice.  Među kandidovanim kapitalnim investicijama pomenuta je i mogućnost uređivanja dvorišta oba fakulteta (projekat je urađen od strane predstavnika lokalne zajednice), koje bi moglo biti namjenski preuređeno u kompleks spoljašnjih učionica ili ljetnje škole (na fonu internacionalizacije univerzitetskog konteksta).

Razmatrajući aktuelna kadrovska rješenja, dekanka Novović i prodekani posebno su apostrofirali pitanja ažuriranja izbora u akademska zvanja i angažovanja novih saradnika u nastavi na studijskim programima gdje je to potrebno. Prodekanka Vučković detaljnije je obrazložila način funkcionisanja pojedinih studijskih programa, potrebe za angažmanom novog kadra (posebno na Studijskom program za psihologiju), upisne i stope interesovanja budućih studenata za ponuđene sadržaje, kao i moguće pravce unapređivanja prilika na pomenutim smjerovima. Prodekan Premović naročito je, zajedno sa prorektorkom Peković, analizirao pravce buduće međunarodne saradnje Filozofskog fakulteta.

V.f. rektora, prof. dr Vladimir Božović pokazao je istinsko razumijevanje za akcentovane izazove i istakao spremnost da zajedno sa svojim timom i u permanentnoj saradnji sa upravom Filozofskog fakulteta aktivno doprinese cjelishodnijem i dugoročnijem prevazilaženju problema i trasiranju novih modela kvalitetnijeg funkcionisanja Fakulteta. Prorektorke Orović i Peković učestvovale su u radu ukazujući na neka relevantna pitanja iz konteksta resora nauke i internacionalizacije.

Posjeta užeg rektorskog tima Filozofskom fakultetu protekla je u konstruktivnom dijalogu u kome su markirani ključni izazovi i postignuti dogovori o prioritetima na kojima će se raditi u narednom periodu.

 

Uprava Filozofskog fakulteta  

Broj posjeta : 147