Filozofski fakultet, 25.12.2017

Crna Gora u svjetskoj monografiji o ledenim pećinamaCrna Gora u svjetskoj monografiji o ledenim pećinama

U izdanju renemoranog svjetskog izdavača Elsevier-a izašla je monografija o ledenim pećinama (Ice caves), koja na oko 750 strana u 31 poglavlju donosi sve važne elemante nastanka i osobina ledenih pećina i njihovog rasprostiranja u svijetu. Među autorima ove monografije koju potpisuju sedamdeset tri naučnika i istraživača iz cijelog svijeta, koji se bave speleološkim istraživanjima je  i profesor Univerziteta Crne Gore prof. dr Goran Barović, dekan Filozofskog fakulteta i predsjedik Spelološkog društva Nikšić. Zahvaljujući njegovom radu i Crna Gora je našla svoje mjesto u ovom veoma značajnom izdanju posvećenom ovoj interesantnoj temi.

U prvom dijelu monografije (1-11 poglavlje) opisana je istorija istraživanja ledenih pećina u svijetu, klima u njima, geneza nastanka, morfologija i dinamika razvoja kanala, nastanak minerala, pećinska fauna, mikrobijalni život u pećinama, komercijalizacija i upravljanje ledenim pećinama, pećinska glacijaca i rasprostranjenost pećina sa ledom na Zemlji. Poglavlja od 12 do 31 predsjavljaju pojedinačne prikaze rasprostranjenosti ledenih pećina u dvadeset sedam zemalja svijeta (Švajcarska, Austrija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Kanada, Hrvatska, Njemačka, Grčka, Italija, Iran, Kazahstan, Uzbekustan, Tadžikistan, Tuska Indija, Kina, Japan, Mongolija, Makedonija, Norveška, Poljska, Rumunija, Rusija, Srbija, Španija, Slovenija i USA). U pojedinačnim poglavljima su prikazane najznačajnije ledene pećine iz pomenutih zemalja sa njihovim važnim karakteristikama.

U poglavlju četrnaest, prikazane su ledene pećine Crne Gore i Bosne i Hercegovine. U dijelu prikaza teritorije Crne Gore, uz prethodnu elaboraciju o osnovnim geomorfološkim karakteristikama Crne Gore, njenoj litološkoj osnovi, osobinama karsta, reljefnim specifičnostima, posebna pažnja je posvećena ledenim pećinama na prostoru Durmitora i Prokletija. Uz brojne kartografske i foto priloge u radu je opisano devet objekata u masivu Durmitora i osam objekata u masivu Prokletija.

Ustupanje prostora Crnoj Gori i njenim istraživačima u ovoj, veoma značajnoj svjetskoj naučnoj monografiji, potvrda je dogogodišnjih napora njenih istraživača da se ona upiše na mapu značajnih prostora za naučna istraživanja. Crnogorskom teritorijom i njenim geografskim specifičnostima bavili su se i bave se brojni domaći i strani istraživači koji u svojim radovima ističu da se radi o veoma specifičnom prostoru čija istraživanja doprinose razvoju brojnih geonauka, ali i disciplina koje su iz njih proizišle, a imaju osim naučne i praktičnu vrijednost.

Saradnici na ovom radu prof.dr  Gorana Barovića su dr Ditta Kicińska Institut za  geologiju, Poznań, Poljska, Mihajlo Mandic, dipl.ing. geologije, Geološki zavod Srbije i Jasminko Mulaomerović Centar za karst i speleologiju, Sarajevo.