Filozofski fakultet, 05.10.2018

Triptih: Tim istraživača sa Odsjeka za geografiju Filozofskog fakulteta i Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u tri dana predstavili radove na tri medjunarodne konferencijeTim istraživača sa Odsjeka za geografiju Filozofskog fakulteta i Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u tri dana predstavili radove na tri medjunarodne konferencije.

U srijedu, 26. septembra 2018. na 22th International Eco-Conference®, 10th Eco-Conference on Safe Food u Novom Sadu predstavljeni su sledeći radovi:

Aleksandar SOSIC, Dusko VUJACIC, Velibor SPALEVIC, Nikola ZARIC, Mladjen JOVANOVIC, Devraj CHALISE, Goran SKATARIC, Patrick KALONDE: Application of new WIntErO model for calculation of soil erosion intensity: Case study of the Ljesnica River Basin, Montenegro;

Goran BAROVIC, Dusko VUJACIC, Goran GROZDANIC, Paul SESTRAS, Goran SKATARIC, Morteza BEHZADFAR, Paolo BILLI, Sabri El MOUATASSIME: Analiza uticaja fizičko geografskih uslova, klime I načina korišćenja zemljišta na procese erozije u slivu S1-2 Shirindareh, Iran

Rad Sošić i saradnici je od strane Naučnog odbora Konferencije proglasen za Najbolju prezentaciju na ovoj Konferenciji (Best Paper Presentation Award).

U četvrtak, 27. septembra 2018., u gradu Cluj-Napoca u Rumuniji, ovaj tim se predstavio Uvodnim Izlaganjem na 17th International Symposium Prospects for 3rd millennium agriculture, sledećim radom:

Velibor SPALEVIC, Aleksandar SOSIC, Dusko VUJACIC, Morteza BEHZADFAR, Nikola ZARIC, Mladjen JOVANOVIC, Goran SKATARIC, Zeinab HAZBAVI: Primjena novog web baziranog WintErO modela za obračun intenziteta erozije.

Na kraju ovog uspješnog niza gostovanja, 28. septembra 2018. godine, tim je na Konferenciji Nove metodologije i poslovni izazovi u melioracijama povodom Jubileja 70 godina Melioracija zemljišta Poljoprivrenog fakulteta Univerziteta u Beograd, izlaganjem po pozivu predstavio rad:

Velibor SPALEVIC, Aleksandar SOSIC,  Dusko VUJACIC,  Morteza Behzadfar, Nikola ZARIC, Mladjen JOVANOVIC, Goran SKATARIC, Zeinab HAZBAVI: Integralni pristup procjene intenziteta erozije zemljišta: Studije slučaja slivova rijeke Bistrice u Crnoj Gori i S2-2 Shiridareh sliva sa sjeveroistoka Irana

Prethodno, 25. septembra 2018. godine Naučni odbor IEEE UEMCON 2018 sa Kolumbija Univerziteta, NY, SAD, posle recenziranja, prihvatio je za novembar 2018. izlaganje sledećeg rada istog tima:

Aleksandar Sosic, Nikola Zaric, Velibor Spalevic, Dusko Vujacic, Milos Pajic, Mladjen Jovanovic, Devraj Chalise, Goran Skataric: Application of computer-graphic methods for calculation of soil erosion intensity using the WintErO model

Ovim je potvrđeno pravilo da je vrlo korisno postavljati istraživanja sa multidisciplinarnim timovima, da je dobra saradnja između istraživača među fakultetima na Univerzitetu Crne Gore ponovo urodila plodom, što je potvrđeno i nagradom jednog od predstavljenih radova.

 

Dokumenti