Filozofski fakultet, 07.02.2019

Filozofski fakultet UCG i Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu potpisali protokol o saradnjiFilozofski fakultet UCG i Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu potpisali protokol o saradnji

Saradnja između Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je odavno postojala, ali je bila relativno rijetka i sporadična, uglavnom sprovođena na nivoima pojedinačne saradnje akademskog osoblja dva fakulteta. U poslednje vrijeme je međusobna saradnja intenzivirana kroz učestvovanje akademskog osoblja na međunarodnim konferencijama, u pisanju zajedničkih naučnih radova i monografija, programima mobilnosti studenata i nastavnog osoblja, te se nametnula potreba raznovrsnijeg i preciznijeg utvrđivanja oblasti i predmeta međusobne saradnje kao i oblika i načina njihovog ostvarivanja.

Iz navedenih razloga, krajem 2018. godine potpisan je Protokol o saradnji između fakulteta koji se, prije svega, odnosi na veći stepen omogućavanja i podsticanja programa razmjene studenata i nastavnog osoblja, pokretanje i realizovanje zajedničkih istraživačkih projekata kao i uključivanje nastavnika u istraživačke projekte partnerskog fakulteta, pozivanje i učestvovanje akademskog osoblja na naučnim i drugim akademskim skupovima kao i mogućnost suorganizacije međunarodnih naučnih konferencija, učešće nastavnika u uređivačkim odborima časopisa i drugih publikacija, komisijama za odbranu master i doktrorskih radova i drugim tijelima, i druge oblasti od zajedničkog interesa. Protokol o saradnji su potpisali dekani fakulteta, prof. dr Muhamed Dželilović i prof. dr Goran Barović. 

 

(Zajedničko saopštenje Filozofskog fakulteta UCG i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu)