Filozofski fakultet, 06.05.2019

Istraživači UCG, Nacionalnih parkova i evropskih univerziteta inicirali COST akciju "Požari i zemljišni – geo sistemi: nauka i društvo"Istraživači Univerziteta Crne Gore su krajem aprila 2019. godine u Briselu (Belgija) sa kolegama sa drugih 38 evropskih univerziteta inicirali COST akciju "Požari i zemljišni – geo sistemi: nauka i društvo" (CA18135 - Fire in the Earth System: Science & Society, 24/04/2019 - 23/04/2023).

Crnogorski tim ove COST inicijative sa Univerziteta Crne Gore predvodi doc. dr Velibor Spalević sa Odsjeka za geografiju Filozofskog fakulteta i dr Milić Čurović sa Biotehničkog fakulteta, koji su stalni članovi ove inicijative. Pored Univerziteta Crne Gore ovu COST akciju podržali su i Nacionalni parkovi Crne Gore, koji su kao svoje predstavnike odredili doc. dr Gorana Škatarića i mr Slobodana Stjepovića.

Ova inicijativa je u inicijalnoj fazi uspostavila mrežu naučnika i praktičara iz cijele Evrope uključenih u istraživanje šumskih požara i upravljanje zemljištem sa idejom praćenja dinamike požara, upravljanjem rizika od požara, analizama efekata požara na šumsku vegetaciju, faunu, zemljište i vodu. U narednom period posebne analize će se odnositi na socio-ekonomske, istorijske, geografske, pristupe političke percepcije i upravljanja zemljištem. Ova inicijativa povezuje zajednice iz različitih naučnih i geografskih sredina, omogućavajući tokom svog rada u naredne četri godine diskusiju o različitim iskustvima i nastanku novih pristupa istraživanju požara. Glavni cilj ove akcije je obezbjeđivanje sinergijske saradnje između evropskih istraživačkih grupa sa ciljem sintetizovanja postojećih znanja, te definisanja zajedničkog istraživačkog programa koji promoviše integralni pristup stvaranju otpornih predjela na požare, uzimajući u obzir biološka, biohemijska i fizička, ali i socio-ekonomska, istorijska, geografska, sociološka i politička ograničenja. Ova inicijativa nastala angažovanjem istaživača iz cijele Evropre je nužna društvena potreba zbog očekivanog daljeg intenziviranja i geografskog širenja režima požara u uslovima aktuelnih globalnih klimatskih promjena.

Požar, klima i ekosistem su interaktivne komponente zemljišnog Sistema, a naučnici sa skupa održanog u Briselu 24. aprila 2019. godine su jasno ukazali na potrebe za novim razvojem i aplikacijama modeliranja zemljišnih sistema interakcija požar-klima-ekosistem.

Ova inicijativa predstavlja nastavak ranije uspješno zaključene inicijative Connecteur: Connecting European connectivity Research, 2015-2018.

Broj posjeta : 482