Filozofski fakultet, 04.06.2019

Dekan Barović: Filozofski fakultet ima odgovornu ulogu u razvoju crnogorskog društvaNa Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore se izučavaju nauke koje predstavljaju fundament jednog društva, tako da imamo veoma odgovornu ulogu da te nauke razvijamo u pravcu poboljšanja crnogorskog društva, smatra dekan ovog fakulteta prof. dr Goran Barović.

„Psihologija, sociologija, filozofija,  istorija, geografija, ali i crnogorski jezik koji se do skoro izučavao na Filozofskom fakultetu, predstavljaju osnov nacionalnih nauka na koje se mora obratiti posebna pažnja“, objašnjava dekan Barović.

Sa njim smo razgovarali o ključnim odgovornostima Filozofskog fakulteta, naučnoistraživačkom radu, master studiju za inkluzivno obrazovanje, učiteljskom studiju na albanskom jeziku, međunarodnoj saradnji i projektima.

UCG: Na  Filozofskom fakultetu je uvijek ležala velika odgovornost u smislu postavljanja temelja za sistem obrazovanja...

DEKAN BAROVIĆ: Dodatna obaveza, uz razvoj nauka koje se izučavaju na Filozofskom fakultetu, jeste da smo mi jedina institucija u zemlji koja se bavi školovanjem budućih nastavnika za sve nivoe školovanja, od predškolskog, preko osnovnog, srednjeg do visokoškolskog. Na našem fakultetu se više od 70 godina školuju kadrovi koji obrazuju, na već pomenutim nivoima, mlade naraštaje koji predstavljaju budućnost ove zemlje, zbog čega se maksimalno odgovorno moramo odnositi prema obavezama koje su nam povjerene. U cilju kvalitetnijeg obavljanja pomenutih aktivnosti, uspostavljamo saradnju na lokalnom, državnom i međunarodnom nivou, kako bi sve naše aktivnosti bile usmjerene na unapređenju postupaka i procesa koje sprovodimo, sagledavanju stanja, uočavanja eventualnih problema i njihovih rješavanja.              

UCG: Na Filozofskom fakultetu trenutno djeluju četiri instituta i dva naučna centra koja predstavljaju mjesto gdje je težište stavljeno na razvoj nauke. Možete li nam približiti djelatnost instituta za geografiju, filozofiju, sociologiju?

DEKAN BAROVIĆ: Osim nastave u obavezi smo i da se bavimo naukom. Kao što sam već istakao, fundamentalne naučne discipline za razvoj neke države su upravo one koje se izučavaju na Filozofskom fakultetu. Naravno, nijesu jedine, ali jesu jedne od najvažnijih nauka koje treba da daju smjernice u tumačenju i razvoju crnogorskog društva. Instituti i centri su mjesta gdje se definišu naučne teme koje unapređuju nauku uopšte, ali i uz maksimalno moguće veze sa Crnom Gorom, tj. njenim prirodnim i društvenim osobenostima.          

 UCG: Jedan od studijskih programa Filozofskog fakulteta UCG je i Učiteljski studij na albanskom jeziku. Koliko je interesovanje studenata za ovaj studijski program?

DEKAN BAROVIĆ:  Kao svaka odgovorna država i Crna Gora je formiranjem ovog studijskog programa pružila šansu da se pripadnici albanske nacionalne zajednice školuju na svom jeziku. Ustvari, to je isti program koji se u Nikšiću realizuje na crnogorskom jeziku, s tim što se na pomenutom programu ona realizuje na albanskom jeziku. Djelimično je pokrivena kadrom iz Crne Gore, a veći dio disciplina povjeren je kolegama sa Univerziteta u Skadru sa kojima Univerzitet Crne Gore ima potpisan protokol o saradnji. Prethodnih godina na ovom programu je upisivano između 15 i 20 kandidata.

UCG: Fakultet ima razvijenu saradnju sa međunarodnim institucijama iz regiona i Evrope. Koje mogućnosti su otvorene za studente i profesore fakulteta?

DEKAN BAROVIĆ: Međunarodna saradnja je u stalnom razvoju i poboljšanju. Samo tokom ove akademske godine na našem fakultetu boravilo je pet gostujućih predavača iz Ljubljane, Kopra i Zagreba. Imali smo predavače iz Francuske, Rumunije, Srbije, dok su naši profesori gostovali na Univerzitetima u Sloveniji, Hrvatskoj, Azerbejdžanu, Iranu, Turskoj. Takođe, imamo najave od velikog broja fakulteta iz regiona, Evrope, ali i zemalja sa drugih kontinenata o uspostavljanju raznih vidova saradnje.

Posebno je važno istaći mobilnost studenata Filozofskog fakulteta, koji borave na brojnim univerzitetima u regionu, ali i Evropi, a studenti sa tih fakulteta pohađaju nastavu na fakultetu u Nikšiću. 

No, bez obzira na navedeno, mišljenja sam da treba raditi na još većoj mobilnosti naših nastavnika, saradnika i studenata kao i obezbjeđenju uslova  za boravak nastavnika i studenta sa drugih univerziteta.

UCG: Međunarodna saradnja je podržana i kroz naučnoistraživačke projekte. O kojim projektima je riječ?

DEKAN BAROVIĆ: Ministarstvo nauke je ove godine, za finansiranje, od 15 prihvaćenih projekata, prijavljenih na Konkurs za dodjelu grantova za naučnoistraživačke projekte, Filozofskom fakultetu iz Nikšića  odobrilo dva projekta.

Prvi projekat, Socio-kulturni identiteti djece na predškolskom uzrastu u Crnoj Gori, vodi profesor Studijskog programa za pedagogiju prof. dr Saša Milić, dok su partneri Univerzitet u Zagrebu, Filozofski fakultet, Institut za društvena istraživanja i JPU »Bambi«.

U drugom projektu,  Jačanje akademskog integriteta-interdisciplinarni istraživački pristup etičkom ponašanju u visokom obrazovanju, rukovodioci su prof. dr Sanja Peković (Fakultet za turizam u Kotoru) i doc. Dijana Vučković (Filozofski fakultet). Partneri su Međunarodni instituta za istraživanje i djelovanje protiv akademske prevare i plagijarizma (IRAFPA) Univerziteta u Ženevi,  i Ecole Polytechniqu (Pariz).

Naš fakultet trenutno realizuje i dva Erasmus + projekta, BESTSDI – kojim u Crnoj Gori rukovodi prof. dr Goran Barović, profesor Studijskog programa za geografiju i KEY kojim rukovodi prof.dr Veselin Mićanović profesor Studijkog programa za predškolsko vaspitanje.

Takođe, fakultet realizuje i više bilateralnih projekata sa zemljama regiona, a uključen je u više CEPUS i COST programa, tako da je što se tiče projekata i međunarodne saradnje, na našem fakultetu veoma intenzivan rad, kao rijetko kad do sada.   

UCG: Master Studij za inkluzivno obrazovanje upravo je rezultat, jednog od ranije realizovanih međunarodnih projekata, koje je kao glavni nosilac realizovao Vaš fakultet...

DEKAN BAROVIĆ:  Kao svaka odgovorna institucija obrazovanja Filozofski fakultet se uključio u savremene procese koji se odnose na sprovođenje nastavnih postupaka sa djecom sa smetnjama u razvoju. Na ovaj veoma važan segment obrazovnog procesa mora se obratiti posebna pažnja jer ciljna grupa kojoj je namijenjena zaslužuje posebnu pažnju cijele zajednice, a posebno mjesto pripada njihovom obrazovanju. Nastavnici, saradnici i studenti ovog studijskog programa koriste svaku priliku da promovišu svoj rad, a neki važni datumi, kao što su Dan inkluzije u obrazovanju, su samo dio te promocije.   

 

https://www.cdm.me/drustvo/barovic-na-filozofskom-fakultetu-izucavamo-znacajne-nacionalne-nauke/

https://portalanalitika.me/clanak/336184/barovic-filozofski-fakultet-ima-odgovornu-ulogu-u-razvoju-crnogorskog-drustva

https://fosmedia.me/infos/drustvo/barovic-filozofski-fakultet-ima-odgovornu-ulogu-u-razvoju-crnogorskog-drustva

https://volimpodgoricu.me/2019/06/04/dekan-barovic-filozofski-fakultet-ima-odgovornu-ulogu-u-razvoju-crnogorskog-drustva/

https://www.aktuelno.me/crna-gora/barovic-na-filozofskom-fakultetu-izucavamo-znacajne-nacionalne-nauke/

Broj posjeta : 739