Filozofski fakultet, 10.10.2019

K O N K U R S Za upis studenata na postdiplomske-magistarske studije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, II upisni rokUNIVERZITET CRNE GORE
FILOZOFSKI FAKULTET

r a s p i s u j e


K O N K U R S


Za upis studenata na postdiplomske-magistarske studije na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na sljedećim studijskim programima:

- Sociologija  3
- Pedagogija    1
- Filozofija      5
- Inkluzivno obrazovanje  3
- Obrazovanje učitelja:
  Metodika nastave PP i PD    5
- Predškolsko vaspitanje   2


1. Uslovi:
Na konkurs se mogu prijaviti kandidati koji su stekli:
- diplomu odgovarajućeg osnovnog studija (VIII semestra) ili diplomu srodnog  studija uz obavezu polaganja diferencijalnog ispita,
- diplomu postdiplomskih specijalističkih studija (240 ECTS kredita).

2.Dokazi:

Kandidat podnosi:
-    popunjen formular prijave, (kancelarija za magistarske studije br. 101)
-    ovjerenu fotokopiju diplome (VIII semestra),
-    ovjerenu fotokopiju diplome postdiplomskih specijalističkih studija o stečenom zvanju,,
-    uvjerenje o položenim ispitima na osnovnim, odnosno postdiplomskim specijalističkim studijama,
-    kopija lične karte.

3. Rok
Prijave na konkurs podnose se kancelariji za magistarske studije br. 101, Filozofskog fakulteta 11. 10. 2019. godine.
      Rezultati konkursa će biti objavljeni 14. 10. 2019.godine.
      Upis kandidata izvršiće se 15. 10. 2019.godine.

Broj posjeta : 304