Filozofski fakultet, 18.09.2020

Prodekan prof. dr Marijan Premović o naučnim i međunarodnim aktivnostima Filozofskog fakultetaNa osnovu razvojnog plana dekanke, prof. dr Tatjane Novović, intenziviranje razvoja nauke i međunarodne saradnje dio je ključnog strateškog okvira Filozofskog fakulteta. U narednom periodu putem Erasmus+ programa prezentovaćemo programe mobilnosti studentima i nastavnicima. Ukoliko situacija sa COVID-19 dozvoli, ukazaćemo im na razvojne potencijale i pokušati ih motivisati da apliciraju za stipendije. Ako, pak, epidemiološka situacija bude nepovoljna, iskoristićemo kapacitete onlajn prezentacija kako ne bismo došli do vremenskog zaostajanja. Težićemo da zainteresujemo nastavnike za izradu projektnih aplikacija za naučnoistraživačke programe, uz nadu da će se priključiti projektima Interreg MED, ADRION, Erasmus+, COST i dr. Ideja nam je da bolje povežemo Fakultet sa međunarodnim udruženjima, da se učlanimo u odgovarajuće asocijacije, te da održimo i intenziviramo već uspostavljena članstva itd.  

Profesori i saradnici sa Filozofskog fakulteta tokom 2014. i 2015. godine suočili su se sa poteškoćama u publikovanju radova u časopisima koji se indeksiraju na SCI, SCIE, SSCI i A&HCI listama. Posljednjih nekoliko godina napravljeni su važni pomaci u pogledu objavljivanja radova u bazi Web of Science, ali smatramo da naši nastavnici i saradnici imaju  potencijale za još bolja postignuća. U toku 2019. godine saradnici i nastavnici sa Filozofskog fakulteta objavili su više od 20 radova u časopisima koji se nalaze u vodećim međunarodnim citatnim bazama (SCI, SCIE, SSCI, A&HCI) i oko 10 radova koji su indeksirani u bazi Scopus. Cij je da se poboljša publikovanje naučnoistraživačkih radova u časopisima koji su indeksirani na citatnim listama SCI/SCIE/SSCI/A&HCI (kategorije Q1, Q2, Q3 i Q4), koji su neophodni za izbor u akademska  zvanja. Da bismo to ostvarili, biće održano više prezentacija na Fakultetu, gdje će se nastavni kadar upoznati sa naučnoistraživačkim profilima i metodologijama određenih časopisa. Ovo je važno i za doktorande, koji prije odbrane disertacije moraju imati najmanje jedan objavljen rad na SCI listi.

Kao član Uređivačkog odbora (Editorial board) Acta Histriae (SSCI, AHCI – Q1) i Annales, Series Historia et Sociologia (AHCI – Q1), moram da istaknem da se procenat prihvaćenih radova u ovim, kao i drugim kvalitetnim časopisima, kreće od 30% do 50%. Na osnovu ekspertskih mišljenja recenzenata (dva ili tri), koji upućuju primjedbe na članak, autori su dužni da odgovore. Recenzije su često vrlo detaljne i precizne, a ponekad od autora traže dodatni trud i rad na unapređenju članka. Web of Science obuhvata preko 12. 000 časopisa, tako da svako može naći mnoštvo časopisa da objavi više radova. Važan je samo kvalitet članka. U tom pogledu Univerzitet Crne Gore stvorio je izuzetno dobre uslove nastavnom osoblju. U 2020. godini omogućio je korišćenje najvažnije baze naučnih radova Web of Science za istraživanja, pisanje naučnih radova, monografije, konferencije itd. U narednom periodu radićemo intenzivno na predstavljanju što većeg broja časopisa koji odgovaraju našim naučnim profilima.

Intenziviraćemo rad Instituta za filozofiju, Instituta za sociologiju i psihologiju, Instituta za geografiju, Instituta za pedagoška istraživanja i Centra za geopolitiku, Centra za sociokulturnu antropologiju i Centra za obuku nastavnika na Filozofskom fakultetu. Trebalo bi da instituti i centri u narednom periodu povećaju broj naučnoistraživačkih projekata. Pokušaćemo da časopise koje Fakultet već objavljuje (Sociološka luča, Montenegrin Journal for Social Sciences, Luča), objedinimo na jednom mjestu (Web stranici Fakulteta), da promovišemo njihovu naučnu vidljivost (Academia.edu i Researchgate.net), te da ih uključimo u međunarodne baze. Planiramo da pokrenemo nove časopise tokom ove godine. Osim toga, u planu je organizovanje seminara, naučnih konferencija, okruglih stolova, studenskih tribina itd.

Nadamo se da će Filozofski fakultet u narednom periodu steći još veću međunarodnu prepoznatljivost, ne samo u regionu, već i u Evropi.

 

 

 

 

Broj posjeta : 106