Fakultet likovnih umjetnosti, 09.10.2019

Konkurs za upis na MAGISTARSKE studije / II rokUNIVERZITET CRNE GORE

FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI CETINJE

 

R a s p i s u j e

K O N K U R S

 

Za upis studenata

na postdiplomske-magistarske studije za studijsku 2019/20 godinu

II upisni rok

 

SP SLIKARSTVO                                   dva (2) studenta;

SP VAJARSTVO                                              dva (2) studenta;

SP GRAFIKA                                            dva (2) studenta;

SP GRAFIČKI DIZAJN                         jedan (1) student.

 

Studije traju 2 (dvije) studijske godine (4 semestra), a organizuju se na principima Bolonjske deklaracije. Visinu školarine odredio je Upravni odbor Univerziteta Crne Gore Odlukom br. 02-138/5 od 05.09.2019.g., i ista iznosi 850€ po semestru.

 

Uslovi:

 

Pravo prijave na konkurs za upis na postdiplomske magistarske studije imaju kandidati koji su završili četvorogodišnje akademske studije i kandidati koji su završili trogodišnje akademske studije i postdiplomske specijalističke akademske studije iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti.

Inostrani državljani imaju jednaka prava upisa kao i crnogorski državljani, uz prethodnu nostrifikaciju diplome ciklusa/stepena/nivoa studija.

 

Uz prijavu kandidat je obavezan podnijeti:

  • Diplomu ili uvjerenje o završenim studijama (original )
  • Kopiju lične karte (original donijeti na uvid) ili izvod iz matične knjige rodjenih (original)
  • Uvjerenje (potvrda) o položenim ispitima na osnovnim i specijalističkim studijama (original ili ovjerenu fotokopiju);
  • Lica koja su stekla inostranu diplomu ili strani državljani dužni su podnijeti Fakultetu zahtjev (sa pratećom dokumentacijom) za priznavanje inostrane obrazovne isprave o stečenom visokom obrazovanju, radi nastavka obrazovanja ili dostaviti dokaz nadležnog organa o nostrifikaciji, odnosno ekvivalenciji diplome,
  • Uvjerenje (potvrda) o aktivnom znanju stranog jezika ili uvjerenje o položenim ispitima stranih jezika na studijama;

-    Radove za:  -SP Slikarstvo: 10 slika i 10 crteža ili Portfolio u štampanom obliku.

    -SP Vajarstvo: 5 skulptura i 10 crteža ili Portfolio u štampanom obliku.

    -SP Grafika: 10 grafika i 10 crteža ili Portfolio u štampanom obliku.

    -SP Grafički dizajn: Portfolio u štampanom obliku. 

 

 

Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose se 10. oktobra 2019. godine, na adresu: Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje, Ul. Bajova 150, 81250 Cetinje.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Broj posjeta : 425