Fakultet likovnih umjetnosti

K O N K U R S  za izbor rješenja loga za  Društvo sa ograničenom odgovornošću „Fond za inovacije Crne Gore“  – Podgorica
javni anonimni

K O N K U R S 

za izbor rješenja loga za 

Društvo sa ograničenom odgovornošću

„Fond za inovacije Crne Gore“  – Podgorica

 

 1. Predmet

 

Predmet konkursa je logo Društva sa ograničenom odgovornošću „Fond za inovacije Crne Gore“ Podgorica.

 

 1. Naziv Društva

 

Naziv Društva je: Društvo sa ograničenom odgovornošću „Fond za inovacije Crne Gore“ Podgorica.

Skraćeni naziv Društva je: Fond za inovacije Crne Gore.

Skraćeni naziv Društva na engleskom jeziku je: „Innovation Fund of Montenegro“.

 

 1. Naručilac 

 

Raspisivač, organizator konkursa i naručilac loga Društva (u daljem tekstu „Naručilac“) je Društvo sa ograničenom odgovornošću „Fond za inovacije Crne Gore“, Rimski trg 46, 81000 Podgorica, Crna Gora.

 

 1. Cilj konkursa

 

Cilj konkursa je izbor rješenja loga Naručioca sa osnovnim dizajn priručnikom (u daljem tekstu „Priručnik“), a za potrebe budućeg razvoja dizajn standarda za potrebe poslovanja.

 

 1. Polazišta i tematski okvir konkursa

 

Fond za inovacije osnovan je u junu 2021. godine (a registrovan u CRPS-u u septembru 2021.) od strane Države kao krovna institucija za implementaciju mjera i programa inovacione politike namijenjene malom i srednjem preduzetništvu i ima ključnu ulogu u transferu tehnologija s javnih naučno-istraživačkih institucija na preduzeća.  Opšti cilj Fonda za inovacije je podsticanje ekonomskog rasta i konkurentnosti Crne Gore podizanjem inovativnosti crnogorske privrede.

 

Glavni zadaci Fonda za inovacije su: 

 

 • podsticanje osnivanja i razvoja inovativnih mikro, malih i srednjih preduzeća;
 • promocija i privlačenje investicija u inovativno preduzetništvo; 
 • podsticanje koncepta pametne specijalizacije;
 • podsticanje transfera tehnologija iz naučno-istraživačkog sektora;
 • podsticanje internacionalizacije poslovanja inovativnih preduzetnika;
 • učestvovanje u međunarodnim i EU projektima kao i udruženjima koja se bave različitim aspektima inovacione politike s naglaskom na transfer tehnologije i inovativno preduzetništvo; 
 • koordinacija i saradnja s različitim akterima inovacionog sistema; 
 • promocija vrijednosti inovacione kulture.

 

 1. Formalne odlike konkursa

 

Konkurs je javan i anoniman. Namijenjen je svim studentima, saradnicima i nastavnicima umjetničkih fakulteta u Crnoj Gori (Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje, Univerzitet Crne Gore; Fakultet vizuelnih umjetnosti, Univerzitet Mediteran i Fakultet za dizajn i multimediju, Univerzitet Donja Gorica).

 

Učesnici su u obavezi da blagovremeno predaju urednu konkursnu dokumentaciju (u daljem tekstu „Dokumentacija“).

 

Članovi konkursnog žirija, naručilac i predstavnici kompanije naručioca kao i njihove porodice ne smiju biti učesnici.

 

Učesnici predaju na konkurs dokumentaciju, koju čine rješenje definisano u tehničkim specifikacijama (tačka 8.) i predato prema uslovima definisanim u tački 10. ovog konkursa i uredno popunjena prijava na konkurs (u daljem tekstu „Prijava“, forma prijave data u prilogu).

 

Prijava sadrži identifikacione podatke i izjave učesnika o prihvatanju uslova konkursa, izvornosti djela, kao i o isključenosti trećih lica iz autorstva nad istim.

 

Prijava sadrži i izjavu da je predato rješenje nastalo isključivo za potrebe konkursa.

 

U slučaju rješenja koje ima odlike koautorskog ili spojenog djela, prijava sadrži identifikacione podatke o svim koautorima ili autorima spojenih djela u timu, a potpisnik prijave se smatra odgovornom osobom ispred učesnika po pitanju predstavljanja i pravnog prometa djela.

 

Učesnik može predložiti više različitih rješenja u odvojenim dokumentacijama.

 

Rješenja u ime naručioca ocjenjuje sedmočlani žiri (u daljem teksu „žiri“), sastavljen od 5 predstavnika naručioca i 2 grafička dizajnera.

 

Žiri donosi odluku konsenzusom. 

 

Ishod konkursa (u daljem tekstu „ishod“) je izbor najboljeg rješenja koje stiče pravo na nadoknadu. Žiri zadržava pravo nedodjeljivanja nagrade.

 

Naručilac zadržava pravo da od prvorangiranog učesnika zahtijeva nužna tehnička prilagođavanja djela.

 

Učesnik je dužan da sarađuje sa naručiocem u procesu registracije žiga.

 

Ugovor između naručioca i učesnika će sadržati ekskluzivnu licencu o korišćenju djela bez prostornog i vremenskog ograničenja.

 

Učesnik svojim potpisom na prijavi prihvata sve uslove i propozicije konkursa. 

 

Predajom dokumentacije autori izražavaju saglasnost sa javnom prezentacijom isporučenih djela za potrebe promocije konkursa, uključujući prezentacije na društvenim mrežama i elektronskim medijima, kao i formom izložbe.

 

 1. Objava konkursa i termini

 

Konkurs je objavljen dana 3. novembra 2021. godine, objavom na oglasnim tablama i sajtovima umjetničkih fakulteta u Crnoj Gori (Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje, Univerzitet Crne Gore; Fakultet vizuelnih umjetnosti, Univerzitet Mediteran i Fakultet za dizajn i multimediju, Univerzitet Donja Gorica).

 

Prijavljivanje na konkurs traje od 3. novembra 2021. godine do 3. decembra 2021. godine u 12h. Naručilac je u obavezi da odluku donese u roku od 7 dana od zatvaranja konkursa.

 

O ishodu će svi učesnici biti informisani putem emaila. 

 

 1. Tehnička specifikacija konkursa 

 

Realizacija konkursa se odvija u dvije faze. Prva faza je namijenjena svim učesnicima, dok se druga odnosi samo na odabrano rješenje.

 

Faza 1: predlog idejnog rješenja

 

 • Rješenje mora biti lako uočljivo, visokih estetskih i vizuelnih odlika.
 • Rješenje mora biti izvjesna grafička kompozicija ispisa znaka i naziva u tri varijante: 
 1. Fond za inovacije Crne Gore, 
 2. Innovation Fund of Montenegro i 
 3. dvojezično.
 • Rješenje loga čulno i misaono odražava tematski okvir konkursa (tačka 5).
 • Potrebno je dostaviti varijante znaka: pozitiv/negativ/boja/umanjenje.
 • Rješenje treba da bude obrazloženo pisanim obrazloženjem primjerene dužine (najviše 1800 karaktera).
 • Prikaz primjene rješenja po želji autora (u odnosu na stavke u Fazi 2).
 • Rješenja treba dostaviti u štampanoj formi, digitalno na prenosnom medijumu (USB flash-drive/„fleška“), i na papiru sa odštampanim linkom za preuzimanje materijala online, u slučaju tehničkih problema sa prenosnim medijumom. Digitalni materijal mora u potpunosti reflektovati ono što je poslato u štampanom obliku (svaki fajl mora biti dostavljen u odštampanoj formi, čak iako mu je namjena isključivo za digitalnu upotrebu). Elektronski dokumenti, link za preuzimanje materijala i sl. Ne smiju sadržati podatke koji bi ugrozili anonimnost autora.

 

Faza 2: definisanje knjige standarda odabranog rješenja

Knjiga grafičkih standarda treba biti odštampana na A4 formatu i povezana spiralom, kao i dostavljena u elektronskom obliku (PDF format visokog kvaliteta). Elementi primjene treba da sadrže:

 

 • Osnovne tehničke elemente primjene loga: varijante znaka pozitiv / negativ / boja / umanjenje / definisanje color palete i pisma / pravilna upotreba znaka / zabrana / odlike loga i posebno znaka u digitalnom mediju.
 • Osnove standarda za poslovnu i administrativnu korespodenciju: koverta, memorandum, fascikla, vizit karta, e-mail potpis.
 • Osnove standarda za primjenu u prostoru (tabla, zastava, baner).
 • Razni vidovi oglašavanja (ATL, BTL, web).
 • Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter stranica/profil.
 • Ikonica za hipotetičku mobilnu aplikaciju sa simulacijom prikaza ikonice na smart telefonu.

 

 1. Nagradni fond

 

Nagradni fond iznosi 1.000 EUR i dodjeljuje se prvorangiranom autoru  i to po potpisivanju ugovora, isporuci loga nakon eventualnih tehničkih adaptacija i isporuke pripadajuće knjige grafičkih standarda. 

 

 1. Prijavljivanje na konkurs i kontakt podaci

 

Konkursno rješenje se predaje pod šifrom koja je sastavljena od slovnih i numeričkih karaktera, koji ne ugrožavaju anonimnost učesnika. Učesnici sami biraju šifru prije podnošenja dokumentacije predviđene uslovima konkursa. Na poleđini svake koverte i cjelokupnoj dokumentaciji treba da bude upisana šifra pod kojom kandidat učestvuje na konkursu. 

 

Jedan kandidat može učestvovati sa više prijedloga koji moraju biti predati kao posebni konkursni elaborati pod različitim šiframa. 

 

Konkursno rješenje sa dokumentacijom se predaje u zatvorenoj koverti koja sadrži dvije zatvorene koverte manjeg formata. Svaka od ove tri koverte treba da bude obilježena arapskim brojem na poleđini i da sadrži: 

 1. Koverta broj 1 – konkursno rješenje definisano tačkom 8, Faza 1. 
 2. Koverta broj 2 - uredno popunjenu i potpisanu prijavu sa identifikacionim podacima i izjavama.

 

Učesnici predaju konkursno rješenje sa dokumentacijom poštom ili lično na adresu Društva: Fond za inovacije Crne Gore, Rimski trg 46, 81000 Podgorica, Crna Gora, sa naznakom „Konkurs za logo – NE OTVARAJ!“

 

Konkursna rješenja sa dokumentacijom moraju biti predata do petka, 3. decembra 2021. godine u 12h.

 

Za sve informacije kontaktirati mejlom fondzainovacije@gmail.com. 

 

 1. Prilog  

 

U prilogu je dat formular prijave na konkurs sa izjavom učesnika/ce.

Dokumenti

Broj posjeta : 82

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.