Medicinski fakultet

Konkurs za upis na specijalističke studije Univerziteta Crne Gore - II rok i Obavještenja za upis
Konkurs za upis na specijalističke studije Univerziteta Crne Gore - II rok i Obavještenja za upis

UNIVERZITET CRNE GORE

 raspisuje

KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE STUDIJE UNIVERZITETA CRNE GORE ZA STUDIJSKU 2021/22.GODINU

(II upisni rok)

     

 

NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE / STUDIJSKOG PROGRAMA

BROJ STUDENATA

 

 

 1. ARHITEKTONSKI FAKULTET 

22

 Arhitektura-Projektantski 

22

 Arhitektura-Urbanistički 

 2. BIOTEHNIČKI FAKULTET

47

 Voćarstvo i vinogradarstvo 

7

 Ratarstvo i povrtarstvo 

8

 Zaštita bilja 

6

 Stočarstvo 

8

 Rasadničarstvo 

9

 Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje 

9

 3. EKONOMSKI FAKULTET 

81

 Menadžment 

81

 4. ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET 

253

 Energetika i automatika 

86

 Elektronika, telekomunikacije i računari 

86

 Primijenjeno računarstvo 

81

 5. FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI 

17

 Režija 

7

 Dramaturgija 

5

 Produkcija 

5

 6. FAKULTET POLITIČKIH NAUKA 

122

 Politikologija 

22

 Socijalna politika i socijalni rad 

18

 Međunarodni odnosi 

24

 Novinarstvo 

29

 Evropske studije 

29

 7. POMORSKI FAKULTET 

78

 Pomorske nauke 

40

 Menadžment u pomorstvu 

38

 8. FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE 

40

 Fizička kultura 

13

 Sport i fitnes 

8

 Sportski menadžment 

19

 9. FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO

138

 Turizam 

95

 Hotelijerstvo 

43

 10. FILOLOŠKI FAKULTET 

221

 Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti 

30

 Srpski jezik i južnoslovenske književnosti  

29

 Engleski jezik i književnost –prosvjetno pedagoški 

51

 Engleski jezik i književnost-književno prevođenje 

20

 Italijanski jezik i književnost 

15

 Ruski jezik i književnost 

7

 Francuski jezik i književnost 

28

 Njemački jezik i književnost 

11

 Prevodilaštvo – modul engleski jezik 

10

 Prevodilaštvo – modul engleski i ruski jezik 

10

 Prevodilaštvo – modul engleski i francuski jezik 

10

 11. FILOZOFSKI FAKULTET 

83

 Sociologija 

17

 Istorija 

12

 Predškolsko vaspitanje 

6

 Pedagogija 

17

 Geografija 

16

 Psihologija 

15

 12. GRAĐEVINSKI FAKULTET 

128

 Građevinarstvo 

 

 Konstruktivni 

35

 Hidrotehnički 

7

 Saobraćajni 

24

 Menadžment i tehnologija građenja 

8

 Geotehnika 

8

 Menadžment u građevinarstvu 

46

 13. MAŠINSKI FAKULTET 

26

 Mašinstvo 

12

 Drumski saobraćaj 

14

 14. MEDICINSKI FAKULTET 

55

 Primijenjena fizioterapija 

31

 Zdravstvena njega 

24

 15. METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET 

91

 Metalurgija 

19

 Hemijska tehnologija 

35

 Zaštita životne sredine 

37

 16. MUZIČKA AKADEMIJA 

23

 Opšta muzička pedagogija 

4

 Klavir 

5

 Gitara 

2

 Gudački instrumenti 

5

 Duvački instrumenti 

5

 Harmonika 

2

 17. PRAVNI FAKULTET 

95

 Pravne nauke- Međunarodno-pravni 

30

 Pravne nauke- Pravosudni 

6

 Pravne nauke-Ustavno-pravno-politički

12

 Kriminalističko suprotstavljanje savremenim oblicima kriminaliteta 

47

 18. PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET 

198

Matematika 

29

Matematika i računarske nauke 

24

Računarske nauke 

28

Fizika 

29

Biologija - ekologija 

15

Zaštita životne sredine 

15

Eksperimentalna biologija i biotehnologija  

13

Nastava biologije 

15

Računarstvo i informacione tehnologije 

30

UKUPNO

1718

 

Radi implementacije principa afirmativne akcije ukupan broj mjesta za svaki studijski program povećava se za 1 %.

Pravo prijave na konkurs za upis na specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita, iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti, a koji su osnovne studije započeli prije studijske 2017/18. godine, u skladu sa zakonom.

Stranac ima pravo upisa pod jednakim uslovima kao i crnogorski državljanin.

Upis se vrši na konkurentskoj osnovi u skladu sa prosječnom ocjenom ostvarenom na osnovnim studijama, nakon sprovedenog postupka rangiranja. Kandidati sa istom prosječnom ocjenom imaju pravo upisa pod jednakim uslovima.

Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i dokaze o ispunjenosti uslova.

Prijave na konkurs se predaju studentskim službama organizacionih jedinica 27. oktobra 2021. godine.

Uz prijavu za upis, kandidati podnose original diplomu o završenim osnovnim studijama, odnosno uvjerenje o završenim osnovnim studijama, uz dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (odgovarajući sertifikat ili uvjerenje o položenim ispitima na osnovnim studijama).

Upis kandidata izvršiće se zaključno sa 29. oktobrom 2021. godine.

Upis na specijalističke studije Univerziteta Crne Gore bliže je uređen Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama.

Pravila su objavljena na internet stranici Univerziteta  Crne Gore: www.ucg.ac.me.

Specijalističke studije se organizuju isključivo kao samofinansirajuće.

Visina naknade za studiranje na specijalističkim studiajma je utvrđena odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 02-331  od 17.09.2021. godine.

Dokumenti

Broj posjeta : 217

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.