Medicinski fakultet, 12.02.2018

NR Kina dodjeljuje tri pune stipendije za Medicinski fakultetX

Obavještavamo zainteresovane kandidate da će Vlada NR Kine dodijeliti TRI stipendije studentima Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, kao i maturantima koji žele da upišu ovaj fakultet, za akademsku 2018/2019. godinu. 

Ove stipendije ne obuhvataju putne troškove. 

Svi kandidati moraju da prođu kroz elektronsku registraciju Kineskog savjeta za stipendije. 

Da bi konkurisali za ove stipendije, kandidati treba: 

- Da su državljani neke druge zemlje, a ne NR Kine, kao i da su dobrog zdravlja; 
- Da budu diplomirani maturanti mlađi od 25 godina kad apliciraju za dodiplomske studije; 
- Da posjeduju diplomu završenih dodiplomskih studija, u starosnoj dobi ispod 35 godina, ako apliciraju za master programe; 
- Da posjeduju master diplomu, u starosnoj dobi ispod 40 godina, ako apliciraju za doktorske programe; 
- Da budu mlađi od 45 godina i da su završili bar dvije godine osnovnih studija, ako apliciraju za opšte akademske programe; 
- Da imaju zvanje magistra, ili vanrednog profesora (ili više), ako apliciraju za više akademske programe. 

Potrebna dokumentacija: 

a) Aplikacioni formular za stipendiju Vlade NR Kine (na kineskom ili engleskom jeziku). Formular je dostupan na internet adresi http://www.csc.edu.cn/studyinchina , ili www.campuschina.org ; 


b) Diploma o najvišem stepenu, ovjerenu od notara (fotokopija). Kandidati koji očekuju da dobiju diplomu, moraju podnijeti zvanični dokaz od svoje škole o svom studentskom statusu. Uz dokumentaciju, koja nije na kineskom ili engleskom jeziku, treba priložiti prevode na kineski, ili engleski, sa ovjerom od notara; 


c) Prepis ocjena: uz prepise, koji nijesu na kineskom ili engleskom jeziku, treba priložiti notarski ovjereni prevod na kineskom ili engleskom jeziku; 


d) Plan studija ili istraživanja na kineskom ili engleskom jeziku (od najmanje 200 riječi za dodiplomske studije, do 500 riječi za istraživanje i do 800 riječi za postdiplomske studije); 


e) Pisma preporuke: kandidati za programe sticanja zvanja ili istraživački rad moraju da podnesu dva pisma preporuke na kineskom, ili engleskom jeziku, od profesora ili vanrednih profesora; 


g) Kandidati mlađi od 18 godina treba da podnesu valjanu dokumentaciju o svojim starateljima u Kini; 
h) Kandidati koji planiraju da u Kini ostanu duže od 6 mjeseci treba da podnesu ljekarsko uvjerenje na engleskom jeziku za strance (original treba da zadrži sam kandidat). 


i) Formular koji su kineske vlasti predvidjele za ovu svrhu može se preuzeti sa internet adrese: http://www.csc.edu.cn/studyinchina. Pregledi treba da obuhvate sve stavke iz formulara za ljekarski pregled stranaca. Nepotpuni rezultati ili oni bez potpisa odgovarajućeg ljekara, zvaničnog pečata bolnice, ili kandidatove fotografije sa pečatom nijesu validni. Molimo da na vrijeme obavite ljekarske preglede, jer je njihova validnost 
samo 6 mjeseci; 


j) Kandidati koji su dobili “prihvatno pismo” (“Pre-admission letter”) od odgovarajućeg univerziteta, treba da prilože to pismo uz aplikaciju; 


k) Kandidati sa valjanim ljekarskim uvjerenjem treba da ga prilože uz aplikacionu dokumentaciju. 

Sve informacije o potrebnoj dokumentaciji i prijavne formulare zainteresovani mogu naći na sljedećim internet stranicama: 
http://www. csc.edu.cn/laihua ili http://www.campuschina.org 

VAŽNO: Sva dokumenta MORAJU biti prevedena od strane sudskog tumača na engleski ili kineski jezik i ovjerena kod notara.

Zainteresovani kandidati treba da, pored gorenavedene dokumentacije, dostave i forme za popunjavanje (naći u attachmentu konkursa), a to su:

1. Instruction of the CSC Online Application System for International students 
2. 2018/2019 Chinese Government Scholarship Application 
3. Foreigner Physical Examination Form


Napomena: 

Navedena dokumentacija dostavlja se u duplikatu i neće biti vraćena, a treba je dostaviti najkasnije do 20. marta 2018. godine, na sljedeću adresu: 

Rektorat Univerziteta Crne Gore 
Ul. Cetinjska 2
Kancelarija za međunarodnu saradnju
81000 Podgorica 
Kontakt osoba u Kancelariji: Isidora Lakić
E-mail adresa: isidoral@ac.me  ; tel.: (020) 414 250

Dokumenti