Medicinski fakultet, 12.04.2017

Obavjestenje - konkurs za izdavacku djelatnost 2017.X

Obavjestenje - konkurs za izdavacku djelatnost 2017.

Poštovani,

obavještavamo Vas da je Uređivački odbor na Univerzitetu Crne Gore dana 11.04.2017.godine raspisao konkurs za izdavačku djelatnost za 2017.godinu.

Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju lica sa akademskim, odnosno naučnim zvanjem, preko matične jedinice Univerziteta na kojoj će se univerzitetska publikacija koristiti, kao i Vijeće organizacione jedinice u slučaju jubilarnih, prigodnih i izdanja sa autorstvom jedinice.

Autor na konkurs može prijaviti najviše jedan rukopis.

Na konkurs mogu biti prijavljene publikacije predviđene članom 6 stav 1 tačke 1-12 Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore, čije se izdavanje finansira sredstvima Univerziteta Crne Gore kao i sufinansiranjem sa organizacionim jedinicama, drugim pravnim i fizičkim licima.

Prijave na konkurs podnose se preko matične organizacione jedinice Univerziteta Crne Gore u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Univerziteta sa naznakom Konkurs za objavljivanje univerzitetskih publikacija.

Uz prijavu kandidat podnosi rukopis publikacije pripremljen prema upustvu za pripremu rukopisa (obrazac 3) .

Tekst konkursa sa pratećom dokumentacijom - obrazac 1 (prijava na konkurs) i obrazac 3 (uputstvo za pripremu rukopisa univerzitetske publikacije za konkurs), kao i Uputstvo za sprovođenje Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore (prečišćeni tekst), mogu se preuzeti sa sajta Univerziteta Crne Gore na sljedećem linku: http://www.ucg.ac.me/me/o-univerzitetu/publikacije/izdavacka-djelatnost/konkursi/konkurs-za-objavljivanje-univerzitetskih-publikacija-2017

Konkurs je otvoren do 10.05.2017.godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Uređivački odbor