Medicinski fakultet

Komisija za ocjenu doktorske disertacije
UNIVERZITET CRNE GORE
MEDICINSKI FAKULTET

O B A V J E Š T E NJ E

Komisija za ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

  • dr Nela Rašeta Simović, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci;
  • dr Milica Martinović, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
  • dr Snežana Pantović, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore

napisala je i dostavila Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije, pod nazivom „Inflamacija, oksidativni stres i metabolički sindrom kod predgojazne i gojazne djece u Crnoj Gori“, kandidata dr med Marine Jakšić Kavarić.

Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti 30 dana i nalaze se u Centralnoj biblioteci Univerziteta Crne Gore.

 

S E K R E T A R I J A T

Broj posjeta : 308