Medicinski fakultet, 19.07.2019

Javni oglas za angažovanje u nastavi u studijskoj 2019/20. godiniUniverzitet Crne Gore raspisao je Javni oglas za angažovanje u nastavi u studijskoj 2019/20. godini, koji će sjutra biti objavljen u listu Dnevne novine.

Pravo prijave na Javni oglas imaju lica sa akademskim zvanjem i istaknuti stručnjaci iz prakse, sa stepenom doktora nauka, odnosno istaknuti umjetnici, čija je oblast naučnog, odnosno umjetničkog rada srodna sa navedenim predmetima. Kandidati se mogu prijavljivati na jedan ili na grupu predmeta.

Za određene nastavne discipline za koje se po međunarodnim standardima zahtijeva posebna kompetencija, pravo prijave na oglas imaju i istaknuti stručnjaci iz prakse sa najmanje VII nivoom Nacionalanog okvira kvalifikacija, podnivo jedan, odnodno podnivo dva ( 240 odnosno 300 kredita CSPK-a)

Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose: biografiju; spisak reference i dokaz o ispunjenosti uslova.

Odluku o angažovanju donosi Senat Univerziteta Crne Gore, na predlog vijeća matične organizacione jedinice Univerziteta, a na osnovu izvještaja komisije koju čine nastavnici iz oblasti angažovanja.

Nakon donošenja odluke, sa licima van Univerziteta zaključuje se ugovor za izvođenje nastave za jednu studijsku godinu.

Zainteresovani kandidati podnose prijave Rektoratu UCG na adresu, Podgorica, Cetinjska br. 2.

Oglas je otvoren do srijede,  28. avgusta 2019. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Dokumenti

Broj posjeta : 935