Fakultet političkih nauka

Raspisan konkurs za doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore
Na osnovu člana 98 Zakona o visokom obrazovanju (Službeni list Crne Gore, br. 44/14, 52/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19, 17/19, 47/19, 72/19, 74/20 i 104/21), člana 136 Statuta Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br. 337 - posebno izdanje, 2015. god.), člana 27 Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br. 447, 2018. god.) i člana 7 Pravila doktorskih studija (Bilten UCG, br. 513, 2020. god.), a u vezi sa Odlukama Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 02–301/1, od 8. 9. 2021. god, i br. 02–301/2-1, od 29. 9. 2021. god, Centar za doktorske studije Univerziteta Crne Gore raspisuje

 

KONKURS

ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE

UNIVERZITETA CRNE GORE

za studijsku 2021/2022. godinu

 

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

3

Političke nauke

3

Visina školarine na doktorskim studijama, za studente upisane studijske 2021/2022. godine, je utvrđena Odlukom Upravnog odbora, broj 02–301/2-1, od 29.09.2021. godine, i iznosi 250.00 eura po semestru za sve studijske programe.

 

Uslovi upisa:

Pravo prijave na konkurs za upis na doktorske studije imaju kandidati koji su stekli diplomu akademskog naziva magistra/mastera iz odgovarajuće oblasti nauka/umjetnosti, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita.

Doktorske studije traju tri studijske godine (šest semestara), odnosno obim studijskog programa ovih studija iznosi 180 ECTS kredita.

Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova. 

Za upis na doktorske studije neophodno je znanje jednog svjetskog jezika na nivou B2, u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike.

Stranac se može upisati na studijski program doktorskih studija pod istim uslovima kao i crnogorski državljanin, uz prethodno priznavanje inostrane obrazovne isprave ranije završenog ciklusa/stepena/nivoa studija, koja je uslov za upis.

Upis se vrši na konkurentskoj osnovi u skladu sa prosječnom ocjenom na prethodnom nivou studija, nakon sprovedenog postupka rangiranja. Kandidati sa istom prosječnom ocjenom imaju pravo upisa pod jednakim uslovima. Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predviđenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stiče sljedeći kvalifikovani kandidat na rang listi.

Dokazi:

Kandidat podnosi:

-ovjerenu kopiju diplome o stečenom akademskom nazivu magistra iz odgovarajuće oblasti nauka/umjetnosti, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita,

-uvjerenje o položenim ispitima na magistarskom/master studijskom programu,

-izvod iz matične knjige rođenih i

-dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika.

 

Rokovi za upis:

Prijava sa odgovarajućim dokazima se podnosi organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore zaključno sa 29. 10. 2021. godine (do 14h).

Postupak rangiranja sprovodi Komisija za doktorske studije na organizacionoj jedinici Univerziteta.

Upis kandidata će se obaviti do 5. 11. 2021. godine.

Početak nastave je 8. 11. 2021. godine.

 

 Više na linku: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/126057-raspisan-konkurs-za-doktorske-studije-na-univerzitetu-crne-gore-108-mjesta

 

Broj posjeta : 82

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.