Rektorat

Raspisan konkurs za doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore: 108 mjesta
Raspisan konkurs za doktorske studije na Univerzitetu Crne Gore: 108 mjesta

Centar za doktorske studije Univerziteta Crne Gore raspisao je danas konkurs za upis na doktorske studije Univerziteta Crne Gore, za studijsku 2020/21. godinu, za ukupno 108 mjesta.

Prijave sa odgovarajućim dokumentacijom, podnose se organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore, do 29.oktobra 2021. godine.

Postupak rangiranja realizuje Komisija za doktorske studije na organizacionoj jedinici Univerziteta.

Konkursom je predviđeno 108 mjesta na 14 organizacionih jedinica i to za: Biotehnički fakultet (5), Ekonomski fakultet(5), Elektrotehnički fakultet (15), Fakultet političkih nauka (3), Fakultet za sport i fizičko vaspitanje (10),  Fakultet za turizam i hotelijerstvo (5), Filološki fakultet (14), Građevinski fakultet (5), Mašinski fakultet(5), Medicinski fakultet (12), Metalurško-tehnološki (3), Pomorski fakultet (10), Pravni fakultet (1) i Prirodno-matematički (15).

Konkurs za upis na multidisciplinarni studijski program Održivi razvoj će biti raspisan naknadno.

Pravo prijave imaju kandidati koji su stekli diplomu akademskog naziva magistra/mastera iz odgovarajuće oblasti nauka/umjetnosti, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita. 

Upis kandidata će se obaviti do 5. novembra, a sama nasatava na doktorskim studijama će početi  8. novembra 2021. godine.  

Tekst Konkursa dostupan je u nastavku. 

 

------

Na osnovu člana 98 Zakona o visokom obrazovanju (Službeni list Crne Gore, br. 44/14, 52/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19, 17/19, 47/19, 72/19, 74/20 i 104/21), člana 136 Statuta Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br. 337 - posebno izdanje, 2015. god.), člana 27 Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br. 447, 2018. god.) i člana 7 Pravila doktorskih studija (Bilten UCG, br. 513, 2020. god.), a u vezi sa Odlukama Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 02–301/1, od 8. 9. 2021. god, i br. 02–301/2-1, od 29. 9. 2021. god, Centar za doktorske studije Univerziteta Crne Gore raspisuje

 

KONKURS

ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE

UNIVERZITETA CRNE GORE

za studijsku 2021/2022. godinu

 

 

 1. Broj kandidata i visina školarine:

Broj studenata za upis na doktorske studije, za studijsku 2021/2022. godinu, utvrđen Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, br. 02-301/1, od 8. 9. 2021. godine, na sljedećim organizacionim jedinicama i studijskim programima Univerziteta Crne Gore:

ORGANIZACIONA JEDINICA UCG

NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA

BROJ STUDENATA ZA UPIS

NA DOKTORSKE STUDIJE

1.  BIOTEHNIČKI FAKULTET

5

Biotehnika

5

2.  EKONOMSKI FAKULTET

5

Ekonomija

5

3.  ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

15

Elektrotehnika

15

4.  FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

3

Političke nauke

3

5.  FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

10

Fizička kultura

10

6.  FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO

5

Turizam

5

7.  FILOLOŠKI FAKULTET

14

Jezik i književnost

14

8.  GRAĐEVINSKI FAKULTET

5

Građevinarstvo

5

9.  MAŠINSKI FAKULTET

5

Mašinstvo

5

10.  MEDICINSKI FAKULTET

12

Medicina

6

Stomatologija

3

Farmacija

3

11.  METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

3

Metalurgija i materijali

1

Hemijska tehnologija

2

12.  POMORSKI FAKULTET

10

Pomorske nauke

5

Menadžement u pomorstvu i logistika

5

13.  PRAVNI FAKULTET

1

Pravne nauke

1

14.  PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

15

Matematika

5

Biologija

5

Fizika

3

Računarske nauke

2

 

Visina školarine na doktorskim studijama, za studente upisane studijske 2021/2022. godine, je utvrđena Odlukom Upravnog odbora, broj 02–301/2-1, od 29.09.2021. godine, i iznosi 250.00 eura po semestru za sve studijske programe.

 

 1. Uslovi upisa:

Pravo prijave na konkurs za upis na doktorske studije imaju kandidati koji su stekli diplomu akademskog naziva magistra/mastera iz odgovarajuće oblasti nauka/umjetnosti, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita.

Doktorske studije traju tri studijske godine (šest semestara), odnosno obim studijskog programa ovih studija iznosi 180 ECTS kredita.

Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova. 

Za upis na doktorske studije neophodno je znanje jednog svjetskog jezika na nivou B2, u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike.

Stranac se može upisati na studijski program doktorskih studija pod istim uslovima kao i crnogorski državljanin, uz prethodno priznavanje inostrane obrazovne isprave ranije završenog ciklusa/stepena/nivoa studija, koja je uslov za upis.

Upis se vrši na konkurentskoj osnovi u skladu sa prosječnom ocjenom na prethodnom nivou studija, nakon sprovedenog postupka rangiranja. Kandidati sa istom prosječnom ocjenom imaju pravo upisa pod jednakim uslovima. Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predviđenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stiče sljedeći kvalifikovani kandidat na rang listi.

 

 1. Dokazi:

Kandidat podnosi:

 • ovjerenu kopiju diplome o stečenom akademskom nazivu magistra iz odgovarajuće oblasti nauka/umjetnosti, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita,
 • uvjerenje o položenim ispitima na magistarskom/master studijskom programu,
 • izvod iz matične knjige rođenih i
 • dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika.

 

 1. Rokovi za upis:

Prijava sa odgovarajućim dokazima se podnosi organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore zaključno sa 29. 10. 2021. godine (do 14h).

Postupak rangiranja sprovodi Komisija za doktorske studije na organizacionoj jedinici Univerziteta.

Upis kandidata će se obaviti do 5. 11. 2021. godine.

Početak nastave je 8. 11. 2021. godine.

5. Informacije:

 1. Biotehnički fakultet: 020 268 437 / 020 268 432
 2. Ekonomski fakultet: 020 241 450
 3. Elektrotehnički fakultet: 020 245 839
 4. Fakultet političkih nauka: 020 481 169 / 020 239 074
 5. Fakultet za sport i fizičko vaspitanje: 040 235 204 / 040 235 200
 6. Fakultet za turizam i hotelijerstvo: 032 322 686 / 032 325 049
 7. Filološki fakultet: 040 243 912/040 224 008
 8. Građevinski fakultet: 020 244 905 / 020 264 560 / 020 241 903
 9. Mašinski fakultet: 020 245 003 / 020 245 116
 10. Medicinski fakultet: 020 245 157 / 020 673 293
 11. Metalurško–tehnološki fakultet: 020 245 406
 12. Pomorski fakultet: 032 303 184 / 032 303 188 / 032 303 184
 13. Pravni fakultet: 020 481 144 / 020 481 140
 14. Prirodno-matematički fakultet: 020 245 204 / 020 244 608
 15. www.ucg.ac.me                                                                                    

Dokumenti

Broj posjeta : 101

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.