Fakultet političkih nauka, 26.05.2019

Dekan Marković: Svršeni studenti FPN-a aktivni su učesnici evropskih integracija  O Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, kao otvorenoj školi demokratije i obrazovnoj instituciji za bavljenje naukom o politici i istraživanjem političkih pitanja, razgovarali smo sa dekanom ovog Fakulteta, prof. dr Milanom Markovićem.

UCG: Kakva je u praktičnom smislu uloga Fakulteta političkih nauka UCG u formiranju profesija istraživača i političkih analitičara, novinara, diplomata, socijalnih radnika i stručnjaka u oblasti evropskih integracija?

DEKAN MImageARKOVIĆ: Naša država uspješno realizuje obaveze u procesu evropskih integracija uz posrednu i neposrednu podršku svih društvenih aktera koji taj proces doživljavaju kao smjernicu u sveukupnom napredovanju Crne Gore.

Fakultet političkih nauka je prethodnih godina aktivizmom prema svojim studentima, nastavne sadržaje na osnovnim i postdiplomskim studijama usmjerio na usvajanje evropskih vrijednosti i standarda.Veliki broj naših svršenih studenata aktivno učestvuje u procesu evropskih integracija u sferama diplomatije, medija, socijalne politike, ljudskih prava, kulturne politike, reforme javne uprave, itd. 

UCG: Šta je to što Fakultet političkih nauka nudi i koji profil srednjoškolaca treba da se odluči za Fakultet političkih nauka?

DEKAN MARKOVIĆ: Fakultet političkih nauka od osnivanja do danas insistira na polivalentnim obrazovnim profilima iz oblasti društveno-humanističkih nauka. Studijski programi koji se razvijaju na našem Fakultetu, a to su  Politikologija-Međunarodni odnosi, Medijske studije i novinarstvo, Socijalna politika i socijalni rad,  privlačni su velikom broju maturanata iz srednjih škola u Crnoj Gori. Interesovanje za naše studijske programe postoji i u regionu.

Znanja iz oblasti sociologije, filozofije, prava, istorije, psihologije, kao i poznavanje stranih jezika predstavljaju dobru podlogu budućim studentima za adekvatnije adaptiranje na izazove koji ih očekuju u procesu studiranja na Fakultetu političkih nauka. Važno je da srednjoškolci shvate šta vole i da izbor ne bude nametnut ili uslovljen, da su radoznali, kreativni i humani i onda je Fakultet političkih nauka za njih pravi izbor.

UCG: Kažete da u našoj široj laičkoj javnosti odavno postoji intencija da se motiv za sticanjem diplome na Fakultetu političkih nauka povezuje sa motivom aktivne participacije na političkoj sceni...

DEKAN MARKOVIĆ: Priroda studija koje se razvijaju na Fakultetu političkih nauka ukazuje na to da postoji fokus na izučavanju politike kao nauke, i to u jednom dijelu naših nastavnih planova i programa.

 Aktivizam na političkoj sceni je stvar slobodnog građanskog izbora naših sadašnjih i budućih studenata. Svakako, među svršenim studentima Fakulteta političkih nauka imamo ličnosti koje su prepoznate kao politički akteri na javnoj sceni. Takođe, naši bivši studenti prisutni su na medijskoj sceni Crne Gore (televizija, novine, online mediji), ali i kao direktni akteri procesa političkih, društvenih i socijalnih reformi koje su aktuelne godinama unazad. 

UCG: Zapažene su i obuke FPN-a koje se pružaju budućim novinarima...

DEKAN MARKOVIĆ: Implementacijom novog programa nastave Fakultet je kroz integraciju prakse u nastavne planove i programe dodatno približio studentima izazove i sadržaje profesija koje su odabrali da studiraju. 

Istakao bih učešće u projektu Do-investigative journalism, discover-media literacy (Istraživačko novinarstvo, otkrijte medijsku pismenost) u saradnji sa NVO 35mm i Sindikatom medija Crne Gore, gdje su studenti prošli obuku iz istraživačkog novinarstva i medijske pismenosti, a njihove istraživačke priče biće objavljene u junu u štampanim medijima, kao i obuku iz oblasti agencijskog i mobilnog novinarstva u saradnji sa Agencijom MINA, tokom koje će u junu šest studenata proći dvonedjeljnu obuku u novinskoj agenciji.

U novembru 2018. godine zahvaljujući organizaciji SEEMO, 30 studenata učestovalo je na South East Europe Media Forumu u Tirani.

UCG: Na studijskom programu Socijalna politika i socijalni rad, Fakultet je potpisao niz sporazuma o saradnji sa društveno značajnim akterima u oblasti socijalne politike. Šta znače ovi sporazumi za studente?

DEKAN MARKOVIĆ: Navedeni sporazumi se realizuju drugu godinu za redom u institucijama socijalne zaštite, Zavodu za zapošljavanje kao i NVO ogranizacijama prepoznatim po svojoj djelatnosti u socijalnoj sferi. Studenti ovog studijskog programa aktivni su u projektima koji podstiču izgradnju socijalne mreže u našem društvu. Praksu realizujemo kroz predmetne oblasti, ali i posebnu obavezu na nivou osnovnih studija. 

UCG: Fakultet ima važnu ulogu i u realizaciji projekta Evropskog društvenog istraživanja ESS u Crnoj Gori?

DEKAN MARKOVIĆ: Na inicijativu Ministarstva nauke, tim sa Fakulteta političkih nauka realizuje projekat Evropskog društvenog istraživanja ESS u Crnoj Gori (https://www.europeansocialsurvey.org/ ), teorijski i metodološki najsveouhvatnije međunarodno istraživanje u oblasti društvenih nauka.

Istovremeno, to je i jedino društveno istraživanje koje se sprovodi u okviru Education Resources Information Center - ERIC i pod pokroviteljstvom Evropske komisije.

Dodjeljivanjem statusa države posmatrača, Crna Gora je dobila svoje mjesto u okviru ovog važnog naučnog poduhvata. ESS podrazumijeva prikupljanje podataka o stavovima, vrijednostima i uvjerenjima građana država Evrope na brojne važne teme, uključujući demokratiju i participaciju građana, odnos prema porodici, braku, radu, migracijama i društvenoj nejednakosti, bitnim i aktuelnim problemima kao, što su klimatske promjene ili ekonomska kriza.

UCG: Koliki je značaj čestih gostujućih predavanja eksperata (naučnika, univerzitetskih nastavnika, ambasadora, drugih diplomata, novinara...) iz zemlje i inostranstva, na Fakultetu političkih nauka UCG?

Značaj ogranizacije gostujućih predavanja ogleda se u mogućnostima da naši studenti steknu neposrednu spoznaju o aktuelnim dešavanjima u oblastima svog interesovanja, iskustvo o izazovima svojih budućih profesija, kao i kontakte koji mogu biti važni za njihovo dalje karijerno napredovanje.

Fakultet političkih nauka insistira na otvorenosti prema svim potencijalnim akterima iz društveno-humanističke djelatnosti koji mogu pružiti podršku unapređenju znanja naših studenata.

U tekućoj godini na studijskom programu Medijske studije i novinarstvo možemo istaći nekoliko vannastavnih aktivnosti, među kojima se ističu: gostovanja medijskih eksperata uz podršku Savjeta Evrope poput Cezare Pitea sa Univerziteta u Parmi, Davida Goldberga sa Univerziteta u Londonu i Jelene Surčulije-Milojević sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu.

UCG: Kada govorimo o saradnji na međunarodnom nivou, koje mogućnosti su otvorene za studente i profesore fakulteta?

DEKAN MARKOVIĆ: Veliki broj studenata Fakulteta političkih nauka učestvuje u programima međunarodne razmjene. Takva praksa uspostavljena je praktično od trenutka osnivanja našeg Fakulteta.

Ponosni smo na saznanje da su jednako odgovorno i sa istim uspjehom bilježili značajne rezulate na eminentnim evropskim univerzitetima.

Opredijeljenost prema međunarodnoj saradnji i razmjeni dio je opsežne razvojne politike Univerziteta Crne Gore kroz različite programe i konkurse za stipendije na osnovu bilateralnih sporazuma, kao i kroz Erasmus+ i CEEPUS program. Studenti koriste ove mogućnosti u cilju sticanja međunarodnog iskustva i novih znanja u različitim evropskim zemljama. Akademsko osoblje se trudi da obogati svoje pedagoško iskustvo i stručno se usavrši kroz program teaching mobility i teaching training. Ova vrsta programa je od ključnog značaja za unapređenje kvaliteta nastave.

 

https://www.antenam.net/drustvo/121465-markovic-diplomci-fpn-a-aktivni-su-ucesnici-evropskih-integracija

 

https://m.cdm.me/drustvo/markovic-diplomci-fakulteta-politickih-nauka-aktivni-u-procesu-integracija/

https://volimpodgoricu.me/2019/05/26/markovic-svrseni-studenti-fpn-a-aktivni-su-ucesnici-evropskih-integracija/

https://fosmedia.me/mobile/infos/drustvo/dekan-markovic-svrseni-studenti-fpn-aktivni-ucesnici-integracija

http://rtcg.me/vijesti/drustvo/241754/fpn-odskocna-daska-za-drustveno-korisne-djelatnosti.html

 

 

Broj posjeta : 1095