Fakultet političkih nauka, 09.10.2019

Konkurs za upis na postdiplomske magistarske studije 2019/20. - drugi upisni rokUNIVERZITET CRNE GORE

FAKULTET POLITIČKIH NAUKA

 

K O N K U R S

za upis na studijske programe postdiplomskih magistarskih akademskih studija

- drugi upisni rok -

(studijska 2019/20. godina)

 

 

 

Studije su jednogodišnje: prvi semestar – nastava (30 ECTS), drugi semestar – izrada magistarskog rada (30 ECTS), u skladu sa principima Bolonjske deklaracije i pravilima studiranja zasnovanim na Evropskom sistemu prenosa kredita – ECTS.

Pravo prijave na konkurs za upis na postdiplomske magistarske studije imaju kandidati koji su završili četvorogodišnje studije i kandidati sa završenim postdiplomskim specijalističkim akademskim studijama (240 ECTS kredita), u oblastima društveno-humanističkih nauka.

Prilikom prijavljivanja kandidata utvrđivaće se kompatibilnost završenog i studijskog programa na koji se kandidat prijavljuje. 

Kandidat za upis mora imati aktivno znanje jednog svjetskog jezika.

Studije su samofinansirajuće - školarina iznosi 750,00 eura, po semestru.

 

Na studijske programe se može prijaviti sljedeći broj studenata:

  1. Studijski program EVROPSKE STUDIJE – 1 student
  2. Studijski program SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD – 2 studenta

   

Upis na postdiplomske studijske programe uređen je Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama. Pravila su objavljena na web stranici Univerziteta Crne Gore http://www.ucg.ac.me 

 

 

Prijave na Konkurs i dokumentacija se dostavljaju Službi za studentska pitanja Fakulteta političkih nauka, u četvrtak, 10.  oktobra 2019. godine, od 10 do 14 časova.

 

Preliminarna rang lista biće objavljena u petak, 11. oktobra 2019. godine.

 

Kandidati koji steknu pravo na upis, po objavljivanju konačne rang liste dužni su izvršiti upis 14. oktobra 2019. godine do 14.00 časova.

Uz prijavu (obrazac se dobija na Fakultetu), prilažu se originali sljedećih dokumenata:

  • diploma ili uvjerenje o diplomiranju (osnovne i specijalističke studije);
  • uvjerenje o položenim ispitima na studijama, sa prosječnom ocjenom (osnovne i specijalističke studije);
  • uvjerenje (potvrda) o znanju stranog jezika ili uvjerenje o položenim ispitima stranih jezika na studijama;
  • izvod iz matične knjige rođenih (ili kopija biometrijske lične karte).

 

Strani državljani, odnosno lica koja su stekla inostranu diplomu dužni su podnijeti akt o nostrifikaciji diplome ranije završenog nivoa studija.

 

Broj posjeta : 291