Ekonomski fakultet, 12.02.2020

Nova objava - 12.02.2020 18:20Infiormacije o načinu pripremanja i polaganja ispita iz Monetarne ekonomije

Osnovna literatura za spremanje ispita je knjiga Monetarna ekonomija, autora Dr Aleksandra Živkovića i dr. Dopunska literatura obuhvata materijal koji pripremaju predmetni nastavnik i saradnik. Kompletna literatura sa ispitnim pitanjima je dostupna studentima. Druga literatura ne služi za pripremanje ispita. 

Strukturu ispita čine dva kolokvijuma (maksimalan broj poena je 20 po kolokvijumu), seminarski rad do 5 poena, prisustvo na času do 3 poena, aktivnost do 2 poena i završni ispit, koji se polaže usmeno, 50 poena. Neophodno je ostvariti minimum 50 poena ukupno. Završni ispit se polaže kao cjelina ili parcijalno.

Termin za konsultacije je poneđeljak, nakon časova.

Predmetni nastavnik

 

Broj posjeta : 1009