Međunarodna saradnja
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore
Univerzitet Crne Gore

Kao studijski program i istraživačka jedinica pri Filozofskom fakultetu, Studijski program za Sociologiju i Institut za sociologiju i psihologiju su orjentisani na cjelovito proučavanje globalnih osobina društva Crne Gore, jer cjelovito znanje o društvu u procesu postsocijalističke transformacije predstavlja neprocjenjivu vrijednost. Ne može se govoriti o uspostavljanju vladavine prava, preduzetništva, motiva postignuća, socijalne pravde, održivom razvoju ako nemamo cjelovita znanja o karakteru društvenog sistema koji razvijamo i želimo razviti. Brojne negativne posledice u dosadašnjem usmjeravanju postsocijalističke transformacije društva Crne Gore imaju osnovni uzrok u nedovoljnom znanju o društvu i naročito, u nedovoljnom osjećaju potrebe za razvojem temeljnog znanja o društvu.Studijski program za sociologiju i Institut za sociologiju i psihologiju su, na ovaj način, veoma otvoreni za interdisciplinarna istraživanja i saradnju sa drugim naučnim institucijama, Vladom i drugim institucijama i organizacijama. Zbog jezgrovitih društvenih istraživanja koja su dobila međunarodna priznanja, neminovno je uslijedila i međunarodna saradnja sa prestižnim univerzitetima i istraživačkim centrima.

U periodu 2006-2009. realizovan je i međunarodni projekat u saradnji sa Centrom za ženske studije i istraživanje roda Univerzitata u Oslu pod nazivom Rod, nasilje i demokratija na Zapadnom Balkanu. Projekat je bio izuzetno obiman. U okviru projekta su realizovani sljedeći istraživački projekti: Rodna ravnopravnost i zdravlje žena u Crnoj Gori, Zastupljenost žena u političkim institucijama Crne Gore i Istraživanje specifičnih potreba žena u urbanim naseljima u Crnoj Gori. Tokom dvije godine organizovane su dvije međunarodne konferencije Rod i zdravlje i Žene u politici. U okviru obrazovnog dijela projekta na Filozofskom fakultetu 2011. godine osnovane su master Studije roda i upisani prvi magistranti. Rezultat projekta su i tri knjige, od kojih je jedna objavljena na engleskom jeziku.

Istraživačka studija o ekološkim, kulturnim i turističkim karakteristikama prekogranične oblasti sjeverne Crne Gore i južne Bosne i Hercegovine urađena je uz finansijsku podršku Evropske Unije  2011. godine. Publikovana je studija: On environmental, cultural and tourism features of the cross border área of Northern Montenegro and Southern Bosnia and Herzegovina, Nikšić: Filozofski fakultet - Nikšić / Institut za sociologiju i psihologiju / Nacionalni park Sutjeska / Nacionalni park Durmitor / COSV.

Kao priznanje za cjelokupni dosadašnji rad i razumijevanje duha vremena, u cilju prononsiranja sociološke misli, a posebno obrazlaganja naučno-istraživačkih rezultata Studijskog programa za socioloiju i Instituta za sociologiju i psihologiju, stiglo je priznanje u pogledu naučne saradnje sa Sociološkim fakultetom Moskovskog državnog univerziteta imena – M.V. Lomonosova. Naime, ova saradnja preduslov je ne samo profesionalnog habilitiranja u svetskoj naučnoj eliti, već i kulturnog zbivanja i vrijednosne evaluacije postignutih rezultata. Osim toga, suština postignutog dogovora upućuje na koherenciju empirijskih i epistemoloških nalaza i svojevrstan je „loz“ za povijesno trajanje vrijednosti dveju kultura.

Specifikacija Ugovora između ostalog podrazumijevala je komparativna sociološka istraživanja u domenu postsocijalističke transformacije, kao i analize onih recidiva socijalističke svijesti oličenih u tranzitnim modalitetima ekološke atrofiranosti, urbane i ruralne devastiranosti i kao najeklatantnijeg devijantnog „pojmovnog odijela“, sistemske korupcije i korupcije svijesti pomenutih društava, koji su inkorporirani u naučnom projektu sa Sociološkim fakultetom iz Moskve. Istraživanje je realizovano u okviru projekta Komparativno sociološko istraživanje svojine i preduzetništva u postsocijalističkom periodu (1990 – 2015 godine, Crna Gora- Rusija).

Važna stavka međunarodne saradnje svakako je i razmjena profesora i studenata, kako osnovnih studija tako i specijalističkih, magistarskih i doktorskih studija, kao i izdanja i prevoda naučnih publikacija. Time su stvoreni uslovi za stvaranje kvalitetnih kadrova, kadrih da odgovore izazovima vremena, kao i profesionalne afirmacije u međunarodnim projektima. Prilikom posjete naše delegacije Sociološkom fakultetu u Moskvi 2011. godine, našoj delegaciji je uručen poklon u vidu svojevrsne sociološke enciklopedije, Fundamentalna sociologija (Фундаментальная социология), koautorskog tima, prof. dr V. I. Dobrenjkova i prof. dr A. I. Kravčenka , štampane u petnaest tomova, više od 15 000 stranica, koju karakteriše idiomski zapis ovih autora iz oblasti obrazovanja, religije, nauke, kulture i umjetnosti.

Od posebne važnosti za naše sociološko podneblje je verifikacija naučnih rezultata i poziv predstavnika Sociološkog fakulteta iz Moskve našim naučnim poslenicima. Potrebno je istaći da je naš eminentni sociolog, prof.dr Slobodan Vukićević to više nego uspješno dokazao učešćem na naučnom skupu „Sorokinovi dani“, održanom u Moskvi. Tokom 2016. godine publikovana je međunarodna monografija Постсоциализм (Черногория-Россия 1990-2015).

Kada je u pitanju međunarodna saradnja, navodimo i naučnositraživačku saradnju iliti ugovor o poslovno-tehničkoj sardanji sa Institutom za javnu upravu i upravljanje kadrovima ruske akademije nacionalne ekonomije pod upravom predsjednika Ruske Federacije; (predmet ovog ugovora je saradnja i zajednička razmjena studenata i nastavnika između ugovorenih strana, koja omogućava njihovu obuku i usavršavanje u Rusiji i Crnoj Gori, kao i naučno – istraživačka saradnja), kao i ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Institutom za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Studijski program za sociologiju i Institut za sociologiju i psihologiju pored dosadašnje uspješne saradnje sa naučnim centrima iz zemlje i inostranstva (MGU Lomonosov - Rusija i Institut za sociološka istraživanja - Beograd), prema utvrđenom planu i programu i naučno-istraživačkim projektima, ostvarili su saradnju i sa regionalnim istraživačkim centrima od kojih navodimo Institut za društvena istraživanja u Zagrebu. Plod ove saradnje je publikovana studija –Tranzicijska preobrazba glavnih gradova Zagreba i Podgorice kao sustava naselja / Bilateralni projekt između Hrvatske i Crne Gore, 2016.    Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.