Filozofski fakultet, 29.04.2017

Promocija naših doktoraU okviru obilježavanja 43. godine postojanja Univerziteta Crne Gore i podsjećanja na njegovu naučnu i pedagošku misiju koji su ostavili neizbrisiv trag u kulturnoj baštini crnogorskog društva, predstavljan je budući institucionalni razvoj njegovih fakultetskih jedinica. U nedelji koja je posvećena bila hronološkom pregledu naučnih dostignuća, na Dan Univerzitet Crne Gore upriličena je i svačana dodjela diploma doktorima nauka i najboljim studentima univerziteta. Tom prilikom, rektor Univerziteta Crne Gore prof. Radmila Vojvodić uručila je diplome i saradnicima Studijskog programa za sociologiju, dr Nataši Krivokapić, dr Miomirki Lučić i dr Predragu Živkoviću. U nastavku predstavljamo i upoznajemo naučnu javnost sa sadržajima njihovih doktorskih disertacija.

Doktorska disertacija Nataše Krivokapić Sociološko istraživanje uticaja štampanih medija na demokratizaciju crnogorskog društva, bavi se procesom transformacije crnogorskog društva posmatrane prvenstveno sa aspekta djelovanja medijske sfere, odnosno uticaja štampanih medija na pojedinca i cjelokupno društvo. Štampani mediji su u ovom doktorskom radu posmatrani kao faktor koji u značajnoj mjeri može doprinijeti da se kroz dostupnost informacija vezanih za društveno-politički život zajednice i slobodan protok mišljenja ostvari kontrola postupaka vlasti, da se izgradi građanska svijest, oslabe dogmatske tradicije i potpomogne razvoj i održavanje demokratske političke kulture. Unutrašnje prepreke, kao što su  izraženi tradicionalizam, patrijarhalnost i autoritarnost, kandidatkinja pokazuje kao veliki „teret“ koji crnogorsko društvo vuče sa sobom na putu ka novom, ideološki drugačijem društvenom poretku. Ove prepreke usporavaju kako  demokratski razvoj crnogorskog društva tako i crnogorski put ka evropskim integracijama, kao jednog od strateških ciljeva crnogorskog društva.

Doktorski rad Nataše Krivokapić je takođe ukazao na ostvarene promjene u okviru crnogorskih institucija kao i na prevrat društvenih vrijednosti od vremena socijalizma do ere turbulentne postsocijalističke transformacije, koje još ne mogu da pronađu oslonac u okviru novog demokratskog poretka.

Doktorska disertacija Miomirke Lučić Vrijednosno utemeljenje kulturnog identiteta u postsocijalističkom periodu na primjeru Crne Gore, predstavlja naučno relevantan okvir analize i objašnjenja promjena koje su se manifestovale u posljednjim decenijama XX i prvim decenijama XXI vijeka iz perspektive vrijednosnih orijentacija na kojima se temlji kulturni identitet. Značaj ove doktorske disertacije ogleda se u jasno postavljenom teorijsko-analitičkom konceptu sagledanom iz različitih naučnih perspektiva, u prvom redu i primarno sociološkoj, ne isključujući filozofsku, antropološku i psihološku analizu fenomena identiteta i vrijednosti. Osim teorijski precizno postavljenog okvira analize, naučni doprinos rada se ogleda u empirijski prikupljenoj građi, koja je na veoma sistematičan i metodološki konzistentan način inkorporirana u tematski diskurs, sa posebnim osvrtom na vrijednosni sistem u postsocijalističkom periodu, analizirajući ga na relaciji tradicionalnih i modernih vrijednosti. Analizom tradicionalnih i modernih vrijednosti u disertaciji se izvodi zaključak da se ove vrijednosti u crnogorskom društvu interferiraju, kao i kolektivistička i individualistička vrijednosna orijentacija, jer uprkos evoluciji društva koja se ogleda u socio-ekonomskom razvoju iz kojeg proizilaze sistemske promjene, ipak tradicijom stvoreni sistemi vrijednosti ostavljaju snažan pečat i imaju veliku izdržljivost – otpornost, pogotovu u ekonomski slabije razvijenim društvima.

U okviru doktorske disertacije na konzistentan način je objašnjena neusaglašenost društvenih uslova, institucionalne podrške i zahtjeva savremenog društva u domenu kulturnih praksi što u velikoj mjeri otežava demokratske procese u crnogorskom društvu i uslovljava društvenu anomiju.

Rezultati navedeni u doktorskoj disertaciji mogu biti upotrijebljeni prilikom koncipiranja novih kulturnih strategija i naučnih analiza, istovremeno predstavljajući značajan doprinos razvoju nacionalne sociologije.

Doktorska disertacija Predraga Živkovića Teorijski pristupi fenomenu globalizacije u savremenoj sociološkoj teoriji, bavi se tumačenjem ključnih debata koje se javljaju u savremenoj sociološkoj teoriji prilikom analize koncepta globalizacije, kao i otvaranje pitanja njenih ishoda i posljedica po savremeno društvo. U disertaciji je primjenjena temeljna analiza teorijskih pravaca (njihova ideološka rasprava u naučnom diskursu) koji se posmatraju kroz definisanje etimologije globalizacije, posmatranoj u međunarodnim i transkontinentalnim djelatnostima, transakcijama i prostornoj organizaciji društvenih odnosa, globalizaciji kulture, politike i ekonomije. Pojmovno-analitički aparat do kojeg se došlo ovim istraživanjem, a kojim se tumači današnja epoha, ali i geopolitički prostor savremene civilizacije, preporučuje da se ova tema proučava kao zasebna sociološka disciplina. Rezultati doktorske disertacije dali su značajan doprinos u cilju analize i operacionalizacije naučnih kategorija post-postmodernizma i post-postmoderne, kao i istančanog tumačenja novog teorijskog okvira geopolitike postmoderne.