Ekonomski fakultet, 21.12.2018

Završni ispit - način bodovanjaZadaci na zaokruživanje na završnom ispitu će biti bodovani na sledeći način:

-Ukoliko nema netačno zaokruženih odgovora, svaki tačan odgovor se boduje proporcionalnim brojem bodova (ako u okviru zadatka koji nosi 3 boda postoje 3 tačna odgovora svaki tačan odgovor se boduje sa 1 bod, ako postoje dva tačna odgovora svaki tačni odgovor se boduje sa 1,5 bodova)

-Zadatak sa jednim netačno zaokruženim odgovorom se boduje sa 0 bodova

-Zadatak sa E-R dijagramom će biti dat u vidu relacija iz kojih treba nacrtati E-R dijagram

-Na ovaj način, zadatak sa upitima se na osnovu zadatih relacija može uraditi tačno nezavisno od toga da li je E-R dijagram dobro urađen ili ne

- Ove olakšice su uvedene na osnovu direktnog predloga studenata profesoru kako bi se poboljšali rezultati završnog ispita u januaru, na čemu im se zahvaljujem.

 

Predmetni nastavnik