I Kolokvijum - obavještenje
Poštovane kolege studenti,

kako se od uvođenja Privremenih mjera predavanja odvijaju po utvrđenom planu, u nastavku slijedi obavještenje o terminu i načinu realizacije predispitne obaveze (kolokvijuma) online putem. Na osnovu odluke Senata Univerziteta Crne Gore br. 03-1969 od 16.04.2020, o organizovanju polaganja predispitnih provjera znanja tokom trajanja Privremenih mjera, u skladu sa mogućnostima, na način da one objektivno i kvalitetno izražavaju vrednovanje znanja studenata, obavještavaju se studenti da će se kolokvijum (e-test) iz predmeta Biznis održati 05.05.2020. godine sa početkom u 11:00h, putem DL platforme (Moodle).

Studenti će na DL platformi imati dostupan e-test. Test uključuje 25 pitanja, koja će biti data u formi odabira jednog tačnog odgovora od više ponuđenih. Test se radi 15 minuta (standard na univerzitetima koji koriste ovaj tip testa je pola minuta po pitanju). Vrijeme će se odbrojavati od momenta početka rada i studenti treba da predaju svoje odgovore prije nego što istekne.

Svaki student će dobiti test sa istim brojem i istim tipom pitanja, koja su programski strukturirana po principu slučajnog izbora iz Banke pitanja, što znači da će svaki student imati različit test (kombinaciju pitanja). Svako pitanje vrednuje se istovjetno, na način kako je to predviđeno i putem realizacije testa u štampanom obliku. U skladu sa planom rada datim na početku semestra, prvi kolokvijum obuhvata prvih šest poglavlja, obrađenih za vrijeme redovnog održavanja nastave.

Kolokvijum (e-test) će se održati istovremeno za sve studente u vremenu od 11:00 do 11:15h. Testu nije moguće pristupiti prije 11:00h. Test traje do 11:15, bez obzira na to kada se student logovao i pristupio testu. Dva dana prije termina testa, studenti će imati na raspolaganju dostupan probni test (kratku simulaciju). Kolokvijum (e-test) će biti dostupan na istom mjestu na kojem će biti postavljen probni test sa modelom pitanja. Na dan održavanja kolokvijuma studentima će na DL platformi, neposredno prije početka testa, biti dostupna šifra za pristup testu (probni test neće imati šifru).  

U toku vremena predviđenog za rad testa, a prije predaje, moguće je mijenjati odgovore više puta bez kaznenih poena. Test se predaje tako što student iza poslednjeg pitanja pritisne opciju "završi pokušaj", nakon čega će biti prikazan "rezime pokušaja" za svako pitanje pojedinačno, kada student ima mogućnost korekcije ili kompletiranja odgovora. Nakon što je student kompletirao odgovor potrebno je kliknuti na opciju Predaj sve odgovore i završi test. U slučaju isteka vremena test se automatski prekida, a dati odgovori se bilježe u sistemu.  

Nakon završetka kolokvijuma, studenti će imati blagovremeno informacije o terminu i načinu polaganja drugog kolokvijuma i popravnih kolokvijuma (elektronski ili pismeno).

Neophodno je da imate stabilan pristup internetu, a preporučuje se da koristite računar, a ne mobilni telefon, zbog preglednosti testa. Eventualni tehnički problemi (loša internet konekcija i sl.) ili neupućenost u korišćenje DL platforme neće biti osnov za bilo kakvu korekciju ili ponavljanje testa.

Ovim su obuhvaćene sve relevantne informacije u vezi kolokvijuma. Takođe, sve dalje informacije o nastavnim aktivnostima, svim studentima će, kao i do sada, biti dostupne na jednoobrazan način putem DL platforme, odnosno sajta. Za eventualne nedoumice, u ime grupe, može se obratiti predstavnik studenata.

Srdačan pozdrav svima,

Prof. dr Boban MelovićNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.