Filozofski fakultet, 07.04.2020

Uvod u sociokulturnu antropologiju - 07.04.2020 12:57Dragi studenti,

Pred vama je novi domaći zadatak na temu ,,Primjenjena antropologija". Cilj eseja je da ukaže na brojne društvene  kontekste u kojima antropološko znanje može doprinijeti boljem razumijevanju različitih diskursa u javnosti, ne samo stručnoj već i laičkoj.

Pretpostavka je da (sociokulturna) antropologija može da ,,pomogne” boljem razumijevanu savremene kulture i aktuelne društvene dinamike

1. Antropološki pojmovni aparat može da doprinese ovladavanju bazičnim pojmovima iz oblasti interakcijskih odnosa tj.

- razumijevanju procesa globalizacije i migracija, pojmova: interkulturalizam, multikulturalizam i transkulturalizam;

- objašnjenju i ukidanju/relativizaciji distance među tzv. različitim;

- poštovanju i uvažavanju razlika na različitim nivoima i u različitim kontekstima društvene dinamike;

- prihvatanju kulturnog relativizma ( vs etnocentrizmu).

2. Takođe, antropološkio znanje podiže svijest i znanja o uticaju nove tehnologije i masovnih medija na život savremenog čovjeka, kao što doprinosi boljem razumijevanju:

-  nove kulture potreba i koncepta potrošnje;

-  medija i kulture koju proizvode;

-  izmijenjenog koncepta rada i slobodnog vremena itd.

3. Antropološko obrazovanje pomaže u kulturnoj analizi moralnog odlučivanja – iskustva i poređenja itd.

Tokom rada budite kreativni, podsjetite se diskusija u okviru predavanja na slične teme, a konsultujte predstavljene teze,  prezentaciju koja je postavljena u okviru vježbi (1.04.2020.), kao i dostupnu literaturu na internetu. Neki od naslova koje, između ostalih, kao inspiraciju za vašu temu možete pogledati su: Primenjena antropologija u industriji videi igara, Antropologija i/kao primenjena etika: Teorija i metod ,,skriveni" u Etičkom kodeksu Američke antropološke asocijacije autora Miloša Milenkovića, knjigu Vladimira Ribića Primenjena antropologija: razvoj primenjenih antropoloških istraživanja u velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama (Beograd: Srpski genealoški centar, 2007) itd.

Zadatak može da se radi individualno ili timski (do tri studenta u grupi).

Rok za završetak rada: 14. 04. 2020.

Srdačno,

 Prof. dr Lidija Vujačić

Broj posjeta : 91