Filozofski fakultet, 28.03.2020

Nova objava - 28.03.2020 13:33UNIVERZITET CRNE GORE, FILOZOFSKI FAKULTET,

SP PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE, prva godina,

RUSKI JEZIK II (drugi semestar)

 

          Nastavljamo sa izvođenjem nastave, predavanja iz Ruskog jezika II, na SP Predškolsko obrazovanje i vaspitanje, Filozofskog fakulteta UCG.

          Ovoga puta nastavljamo obradom razgovorne teme o prodavnicama i kupovanju osnovnih namirnica, na novom tekstu, u koji ću, pošto to nije dato u izvornoj formi u udžbeniku, ukucati akcente svugdje gdje je to potrebno, posebno kod samostalnih vrsta riječi. To ću učiniti tako što ću ukucavati apostrofe upravo iza svakog samoglasnika, koji je naglašen. Stoga obratite pažnju i vježbajte naglas čitanje, kako bi bolje usvojili ne samo bolji izgovor, nego i svaki akcenat kako treba. Shodno potrebnom nivou znanja za ispit Ruski jezik II na vašem Studijskom programu, vodiću računa i o dužini teksta za jedan čas, pa ćemo pojedine tekstove, kao, na primjer, ovaj, raditi u dva dijela.

          Vaš domaći zadatak će se ovoga puta sastojati u što boljem uvježbavanju čitanja teksta naglas, vodeći računa o izgovoru tvrdih i mekih suglasnika, kao fonetskom specifikumu ruskog jezika, i vodeći takođe računa o tome da se u ruskom jeziku vokal o izgovara kao o jedino u poziciji kada je pod akcentom, a da se u svim drugim pozicijama izgovara kao takozvano kratko a, ili tzv. srednji redukovani vokal. (Osim u riječima koje nijesu ruskog porijekla, ali na to zasad nema potrebe da obraćate pažnju dok ne naiđemo na tekst sa takvom leksikom.) Ali, shodno nivou potrebnih znanja na vašem SP iz ruskog jezika, vi vokal o, gdje god nije u naglašenoj poziciji, to jest, pod akcentom, čitajte naprosto kao a, i to kao a kraće dužine, i na taj način nećete pogriješiti u izgovoru.

          Istovremeno, imajte na umu da će za usmeni dio ispita u junu biti potrebno uspješno prevođenje svih tekstova koje radimo, pa i ovoga teksta.

          Molim vas da se odgovorno odnosite prema ovom vidu izvođenja nastave zbog postojeće zdravstvene situacije. Svakako računamo da će u junu biti drugačije, pa ćete ispitu pristupiti direktno na svom Fakultetu, na uobičajeni način. A da biste tada položili Ruski jezik II, treba se u kontinuitetu posvećivati obavezama i zadacima koje profesori upućuju studentima ovim putem, preko web stranice UCG.

          Evo i potrebnog teksta sa unesenim akcentima:

 

МАГАЗИ'НЫ, ПОКУ'ПКИ

В продово'льственном магази'не

 

-Ви'ктор, ка'к де'лают поку'пки в проду'ктовом магази'не, ведь я пе'рвый ра'з в Москве'..?

-Э'то не' та'к сло'жно. Снача'ла подойди' к витри'не, посмотри', что тебе' взя'ть. Е'сли проду'кты уже' расфасо'ваны, и и'х не на'до взве'шивать, то' сра'зу вы'бей че'к, подойди' к прила'вку и да'й че'к продавцу'. Е'сли же и'х на'до взве'сить, то' снача'ла ты' до'лжен обрати'ться к продавцу', а зате'м уже' оплати'ть то', что' ты' купи'л. Учти', что по вку'су на'ши проду'кты немно'жко отлича'ются от ва'ших. Наприме'р, у нас бо'лее о'стрые сыры' и горчи'ца. Тру'дно сове'товать, но' попро'буй сы'р „Росси'йский“, творо'г, творо'жные сырки' и творо'жную ма'ссу.

В Москве' мно'го специализи'рованных продово'льственных магази'нов, где' ассортиме'нт проду'ктов о'чень большо'й. Та'к, в магази'не „Колба'сы“, кото'рый нахо'дится у вы'хода из метро' „Маяко'вская“, о'чень большо'й вы'бор колба'с. Сходи' в магази'н „Сы'р“ на Тве'рской у'лице, съе'зди на проспе'кт Ми'ра в магази'н „Волого'дское ма'сло“, пойди' в хле'бный магази'н на Тве'рской, где' продаётся бо'лее сорока' сорто'в хле'ба.

Все' магази'ны за оди'н ра'з не обойти', и'х мно'го. Ду'маю, что ча'ще всего' ты' бу'дешь ходи'ть в магази'н, кото'рый нахо'дится недалеко' от твоего' до'ма.

Broj posjeta : 31