Filozofski fakultet, 16.04.2020

Nova objava - 16.04.2020 16:54Poštovana koleginice Radović, sa SP Predškolsko obrazovanje i vaspitanje,

Prosljeđujem Vam novi tekst, koji treba da obradimo (čitanje i prevod)

Putem mejla Vam je proslijeđen i AUDIO-ZAPIS datog teksta, što će biti praksa i ubuduće, sve dok se ne vratimo na redovno izvođenje nastave na Filološkom fakultetu u Nikšiću.

Napominjem da je prednost takvog slanja teksta posebno u tome što isti materijal možete potom slušati u neograničenom broju navrata, u cilju što boljeg usvajanja izgovora ruskog jezika.

Ovoga puta Vaša obaveza je da, u okviru predavanja, uz pomoć rječnika, a možete koristiti i Internet (mada treba imati u vidu i nepouzdanost internet-prevođenja), uradite precizan prevod poslatog teksta, svakako, u duhu maternjeg jezika.

Prevod pošaljite na moj mejl do sljedećeg četvrtka, 23. aprila, u sklopu redovnog sticanja poena.

Istovremeno vas obavještavam, a što ste vjerovatno i sami vidjeli na web-stranici UCG, da je Senat Univerziteta donio i odluku o održavanju redovnih kolokvijuma na primjeren način. Zato očekujte da ćemo do kraja aprila održati prvi redovni kolokvijum, a u maju drugi. Svakako, uz prethodne konsultacije i naznake u kojoj formi će biti održan, u pisanoj formi, kao i uz čitanje tekstova i provjeru preko vajbera. Obaveze oko predstojećeg kolokvijuma iziskuju i Vaš još veći angažman oko izvršavanja postavljenih redovnih zadataka u okviru predavanja i vježbi Ruskog jezika II.

Srdačno,

prof. dr Dragan Koprivica

ПОГО'ДА  –  ВРЕМЕНА'  ГО'ДА

(пе'рвая ча'сть те'кста)

Ка'к изменя'ется кли'мат на на'шей плане'те

„Впервы'е“ – э'то сло'во всё ча'ще мы' слы'шим и чита'ем в сообще'ниях о пого'де: „Впервы'е в райо'не Москвы' в середи'не ноября' ты'сяча девятьсо'т се'мьдесят седьмо'го го'да наблюда'лась сто'ль высо'кая температу'ра: плю'с восемна'дцать гра'дусов“.

Тепле'е, жа'рче обы'чного, холо'днее обы'чного, су'ше, влажне'е обы'чного – э'ти слова' ча'сто встреча'ются в сво'дках пого'ды в после'дние го'ды. Ка'к же изменя'ется кли'мат на'шей плане'ты? В ты'сяча девятьсо'т се'мьдесят шесто'м – се'мьдесят седьмо'м года'х необы'чные колеба'ния пого'ды наблюда'лись по все'й Евро'пе, в А'фрике, в Аме'рике, в А'зии.

По'сле са'мой холо'дной в исто'рии Евро'пы весны' наступи'ло са'мое жа'ркое на ю'ге Евро'пы ле'то – в Гре'ции и Ту'рции жара' достига'ла плю'с со'рок де'вять гра'дусов в тени'. По'сле одно'й из са'мых холо'дных зи'м на Восто'чном побере'жье Соединённых Шта'тов Аме'рики (на Бага'мских острова'х вы'пал сне'г) пришло' необыча'йно жа'ркое и засу'шливое ле'то: пересо'х Большо'й каньо'н, в Калифо'рнии ста'ло нехвата'ть воды'. Подо'бных явле'ний не наблюда'лось в после'дние сто' ле'т. А и'менно сто'лько вре'мени веду'тся инструмента'льные наблюде'ния пого'ды: с по'мощью метеорологи'ческих прибо'ров измеря'ется температу'ра, ско'рость ве'тра, атмосфе'рное давле'ние, оса'дки.

Но' сто' ле'т – сли'шком ма'ленький пери'од в жи'зни Земли'. Истори'ческие да'нные за после'дние ты'сячу ле'т говоря'т, что подо'бные явле'ния уже' наблюда'лись.

(коне'ц пе'рвой ча'сти те'кста)

 

Broj posjeta : 59