Prirodno-matematički fakultet, 21.04.2020

DOMAĆI ZADATAK BR 3 I 4.ZA STUDENTE II GODINE, PREDMET SISTEMATIKA HORDATA ILI KICMENJAKA

DOMAĆI ZADATAK BR 3 I 4.

ZA NAVEDENE VRSTE PTICA I SISARA, KOJI ŽIVE U CRNOJ GORI, PRONAĆI LATINSKA IMENA I SVRSTATI IH
U VIŠE TAKSONOMSKE KATEGORIJE (KAO ZA VODOZEMCE I GMIZAVCE)

PTICE: pelikan, veliki kormoran, fendak ili mali kormoran, tetrijeb, šumska koka, prepelica, jerebica,
šumska šljuka, bekasina, liska ili baljoška, patka gluvara ili obična patka, ćubasti gnjurac, obični galeb,
obična čigra, ždral, roda, siva čaplja, čaplja kašikara, bukavac – čaplja, ždral, velika sova ili buljina, ušati
ćuk, suri orao, orao mišar, sivi soko, soko lastavičar, obična vjetruša, veliki djetlić, crni djetlić, vijoglava,
zelena žuna, pupavac, vodomar, pčelarica, kukavica, divlji golub, seoska lasta, gradska lasta, domaći ili
seoski vrabac, siva vrana, gavran, svraka, kreštalica ili sojka kreštalica, vuga, drozd imelaš, kos – crni kos,
vodeni kos, crna čiopa, siva muharica, slavuj, crnoglava grmuša, žutovoljka ili žuta strnadica, velika
strnadica, ševa poljska, ćubasta ševa, stepska trepetljika, bilela pliska ili govedarka, gorska pliska, obična
zeba, štiglić, zimovka, krstokljun obični, velika sjenica, dugorepa sjenica, čvorak, sivi svračak, obični
svračak, palćić, žutoglavi kraljić, veliki trstenjak.

SISARI: ris, mrki medvjed, vuk, šakal, lisica, jazavac, divlja mačka, lasica, kuna, vidra, tvor, poljski miš,
šumski miš,rovčica, hrčak, sivi pacov, slijepo kuče, hermelin, vizon, nutrija, krtica ili evropska krtica,
evropski jež, zec, jelen ili evropski jelen, srna, divlja svinja, domaći konj, domaće magare, tri vrste slijepih
miševa, 4 vresta delfina – iz Jadrana.
DESET vrsta drugih sisara iz različitih porodica (10) po izboriu.
Svaki tačan odgovor se boduje sa 0,1 poen

Domaći zadatak predati ili poslati na meil adresu profesora najkasnije do 14 maja 2020.

Prof dr DRAGO MARIĆ

Broj posjeta : 318