Filozofski fakultet

Uputstvo za sledeće časove predavanja
Poštovane kolege,

časovi predavanja će i dalje biti preko bbb aplikacije, sa kojom nema problema kada se koristi sa laptopa (ne i preko mob. telefona). Pošto je rad na časovima interaktivan, potrebno je da studenti, pored toga što će se prethodno pripremiti za diskusiju otvaraju i ostale internet izvore i materijale, tako da je za učestvovanje u raspravi pogodniji laptop.

Priprema za diskusiju podrazumijeva do tri minuta izlaganje u kratkim crtama (tj. jedna kucana stranica teksta, kao podsjetnik iz prethodno pročitanih materijala sa interneta, google schoolar i dr.), prema sedmičnom planu iz ECTS-a.

Mira

Broj posjeta : 52