Prirodno-matematički fakultet, 23.10.2018

Presjek stanja po projektimaPo predloženom rasporedu  aktivnosti danas teba da dostavite:

- Registracija grupa - svaki izvjestioc/vodja grupe treba da dostavi spisak članova grupe i temu koju će da obrađuje, podrazumijeva se da je ostvario komunikaciju sa svim članovima i članovi grupe potvrdili učešće u radu grupe;

- Izmjene sastava - Članovi koji žele da napuste postojeću grupu moraju obavijestiti izvjestioca grupe; Ukoliko je izvjestioc grupe napustio grupu uloga izvjestioca pripada prvom slijedećem članu grupe - inicijalni spisak;

- Fromiranje novih grupa - Formiranje novih grupa je dozvoljeno u slijedećim slučajevima:

- Nova tema -  dostavljen spisak članova grupe od strane izvjestioca, svi članovi grupe uredno su obavijestili izvjestioca prethodne grupe, dostavljena obrada teme

- Stara tema - dostavljen spisak članova grupe od strane izvjestioca, svi članovi grupe uredno su obavijestili izvjestioca prethodne grupe, dostavljena obrada teme

- Obrada teme - Za svaku grupu/temu izvjestioc treba a dostavi dokument ne duži od 2 strane u kome opisuje motive, značaj i važnost teme koje obrađuje. Zatim opisuje ključne funkcionalnosti aplikacije/servisa/usluge koje nudi uz odgovarajuće indikatore uspješnosti. Dodati plan aktivnosti sa rasporedom očekivanih rezultata.

- Intervju - izbor sagovornika, spisak predloženih pitanja, odgovori utd.

- Korisnički zahtjevi - Inicijalna verzija specifikacije korisničkih zahtjeva;

Napomena: Studenti koji se nisu javili ili potvrdili učešće u radu grupe moraju odstaviti obrazloženje u suprotnom rizikuju  da ne budu ocjenjivani na završom ispitu.

U prulogu objave možete naći primjer korisničkih zahtjeva, obrazac Vision and scope kao i prezentaciju koja je korištena za prethodno predavanje. U slijedećih 7 dana obim zadatih atkivnosti vezanih za predmet je iznad prosjeka vodite računa o organizaciji i vremenskom roku. Danas neće biti predavanja.

Sva trazena dokumenta dostaviti na mail sk.nastava@gmail.com do 30.oktobra 2018.godine. Nije dozvoljeno kašnjenje u predaji dokumenata.

Dokumenti