Teme za master/magistarske radove na studijskom programu Fizika u kalendarskoj 2021 godini
Teme za master radove u 2021

1. Uticaj prirodnih faktora na klimatske promjene-uloga solarnog minimum (mentor prof. dr Gordana Jovanović)

2. Osobine gravito-akustičkih talasa izazvanih izlaskom i zalaskom Sunca i detektovanih VLF/LF signalima u niskoj jonosferi (mentor prof. dr Gordana Jovanović)

3. Emisiona spektroskopija plazme (mentor prof. dr Slavoljub Mijović)

4. Hadronska terapija – opšti pregled, prednosti I poređenja sa drugim vrstama radioterapije (mentor prof. dr Slavoljub Mijović)

5. Dvodimenzionalni jonski molekul vodonika (Kvantna mehanika)

Jednodimenzionalni (1D) i dvodimenzionalni (2D) model atoma vodonika se i dalje razmatraju u literaturi kao interesantni „toy“-modeli u kvantnoj mehanici.U okviru predložene teme od studenta se očekuje da samostalno analitički odredi spektar energija i talasne funkcije  elektrona u atomu vodonika u 2D slučaju. Na osnovu izračunate talasne funkcije osnovnog stanja, koristeći varijacioni metod, student treba da procijeni da li je moguće formirati jonski  molekul vodonika u dvije dimenzije. Ukoliko je moguće, student treba da procijeni kolika je energija veze jonskog molekula vodonika kao i da procijeni njegovu dimenziju. Ovu temu mogu da biraju studenti sa dobrim znanjem kvantne mehanike.

[1] R. Boyack and F. Marsiglio, The bound state solution of one-dimensional hydrogen atom, American Journal of Physics 89, 418 (2021).

[2] R. Loudon, One-dimensional hydrogen atom, Proc. Roy. Soc A Ser. A 472, 20150534 (2016).

[3] Jacob Wen-Kuang Huang and Allen Kozycki, Hydrogen atom in two dimensions, American Journal of Physics 47, 1005 (1979)

6. Inverzni Faradejev efekat u superprovodnicima (Superprovodljivost)

Pod uticajem magnetnog polja može doći do rotacije polarizovane svjetlosti u magnetno-optički aktivnoj sredini – Faradejev efekat. Kada kružno polarizovana svjetlost padne na superprovodnik indukuju se superprovodne struje koje mogu dovesti do vremenski nezavisne magnetizacije supeprovodnika – Inverzni faradejev efekat u superprovodnicima. Ovaj efekat je nedavno analiziran u okviru vremenski zavisne Ginzburg-Landau teorije [1]. Od studenta se očekuje da ovaj problem riješi u okviru vremenski zavisnog Londonovog modela. Ovu temu mogu da biraju studenti koji su upoznati da fenomenološkim teorijama superprovodnosti.

[1] S. V. Mironov, A. S. Mel’nikov, I. D. Tokman, V. Vadimov, B. Lounis, and A. I. Buzdin, Inverse Faradey effect for suporconducting condensates, Phys. Rev. Lett. 126,  137002 (2021).Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.