Način polaganja ispita
Studenti, koji redovno pohađaju nastavu i rade vježbe, ocjenjuju se tokom semestra. Oni, koji prikupe preko 50 bodova i budu zadovoljni predloženom ocjenom, ne moraju izlaziti na završni ispit.

Na završni ispit mogu izaći svi studenti: i oni koji su pohađali nastavu i oni koji nisu. Izlaskom na ispit poništavaju se svi prethodno stečeni bodovi. Na ispitu student može da izabere mikrokontroler na kome želi da polaže ispit. Prihvatljivi su mikrokontroleri iz sledećih familija:

PIC12Fxx i PIC16Fxx
AtMega
Arduino
STM32 (poput stm32f103c8t6 ili Blue Pill modula)
ESP32
a mogući su i ostali po dogovoru.

Student dobija 2 zadatka:
1) Da opiše arhitekturu izabranog mikrokontrolera i moguće primjene,
2) Da na osnovu datog zahtjeva, napiše program, prenese ga u mikrokontroler i pokaže da radi u skladu sa tim zahtjevom.

Za prvi zadatak dozvoljeno je korišćenje tehničkih specifikacija izabranog mikrokontrolera. Student može odgovarati pismeno ili usmeno po želji.
Za drugi zadatak dozvoljeno je korišćenje programskog jezika i razvojnog sistema po želji.
Student može da radi sa svojim mikrokontrolerom i na svom računaru, na kome su instalirani svi potrebni alati.
Ukoliko student nema mikrokontroler ili razvojne alate, može da koristi fakultetsku opremu i Arduino Uno.

Zahtjev uz 2. zadatak po težini i obimu biće poput zadataka koji su rađeni tokom semestra na vježbama. (Preporučujem da se raspitate kod kolega, koji su pohađali nastavu, kakve smo zadatke radili.)

Prvi zadatak se boduje do 30 bodova, a drugi do 70.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.