O fakultetu
Razvoj fakulteta

Društveno opredjeljenje za formiranje visokoškolske nastavno-naučne organizacije u oblasti matematičko-fizičkih nauka zvanično je konstituisano već 1970. godine, kada je Skupština SR Crne Gore donijela Program razvoja visokoškolskih institucija u Crnoj Gori za period 1971-1975. godine. Koncepcija takve institucije tada još nije bila sasvim definisana, tako da se u Programu pominju dva naziva: Institut za matematiku i njene primjene i Matematičko-fizički fakultet. Već u Programu razvoja Univerziteta "Veljko Vlahović" za period 1976-1980. godine pobliže se definiše njena fizionomija, jer se govori o potrebi formiranja Instituta prirodnih nauka, kao zajedničke nastavno-naučne jedinice u okviru Univerziteta.

Uporedo sa razvojem Tehničkog fakulteta u Titogradu snažila je kadrovski i njegova katedra za matematiku i fiziku, tako da je transformacijom Tehničkog fakulteta, koja je dobila društvenu verifikaciju 14. jula 1978. godine, konstituisan Institut za matematiku i fiziku, kao prvi korak u realizaciji Programa razvoja Univerziteta.

Odlukom 7. aprila 1980. godine data je saglasnost na nastavni plan i program Odsjeka za matematiku i Odsjeka za fiziku. Prve generacije studenata na tim odsjecima upisane su školske 1980/81. godine.

Dana 17. maja 1988. godine donijeta je Odluka o davanju saglasnosti o preimenovanju Instituta za matematiku i fiziku u Prirodno-matematički fakultet (PMF) i transformaciju Odsjeka za matematiku i računarske nauke.

Značajan korak u razvoju PMF-a predstavlja formiranje Odsjeka za biologiju. Prva generacija studenata na tom odsjeku upisana je školske 1991/92. godine.

Školske 2001/02 godine u okviru Odsjeka za matematiku i računarske nauke osnovan je studijski program Računarske nauke, a sledeće godine i primijenjeni studijski program Viša (kasnije Visoka) škola za računarstvo i informacione tehnologije.

Od školske 2004/2005. nastava na fakultetu je organizovana po principima jedinstvenog evropskog obrazovnog sistema, u skladu sa Bolonjskom deklaracijom. Školske 2007. godine izvršena je temeljna reorganizacija studijskih programa na PMF-u.

U sastavu PMF-a je, desetak godina, kao posebna organizacija cjelina, radio Univerzitetski računarski centar (URC). Zadatak URC je bio servisiranje nastave i naučno-istraživačkog rada na Univerzitetu Crne Gore iz oblasti računarskih nauka. Sada na PMF-u postoji Računarski centar PMF-a kao posebna organizaciona cjelina. Zadatak Računarskog centra je servisiranje nastave i naučno-istraživačkog rada na Fakultetu iz oblasti računarskih nauka i davanje usluga trećim licima.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.