Osnovne informacije - Centar za unapređenje kvaliteta
Centar za unapređenje kvaliteta dio je organizacione strukture Rektorata i nadležan je za funkcionisanje sistema za obezbjeđenje i unapređenje kvaliteta na Univerzitetu.


Centar za unapređenje kvaliteta Univerziteta Crne Gore ima veoma aktivnu ulogu u  kontinuiranom unapređenju kvaliteta na Univerzitetu, kako bi se zadovoljili najviši standardi, a time obezbijedila i veća prepoznatljivost na evropskom prostoru visokog obrazovanja.

Sistem obezbjeđenja kvaliteta predstavlja sveobuhvatan pristup izgradnji institucionalnih mehanizama koji se odnose na stalan proces vrednovanja (praćenja, ocjenjivanja, održavanja i poboljšanja) i koordinacije programa rada i inicijativa sa dugoročnim ciljem primjene visokih standarda naučnog, umjetničkog, stručnog i obrazovnog razvoja i osposobljavanja svih učesnika u procesu rada Univerziteta Crne Gore.

U Centru se, između ostalog, objedinjuju aktivnosti implementacije sistema kvaliteta, izrađuje dokumentacija, koordiniraju programi i aktivnosti samoocjenjivanja, pruža stručna i metodološka pomoć zaposlenima na Univerzitetu u razvoju i kontroli primjene procedura sistema kvaliteta. U nadležnosti Centra je i saradnja sa strateškim partnerima i naučnim institucijama u oblastima razvoja i uvođenja sistema kvaliteta, kao i edukacija nastavnog i administrativnog osoblja u implementaciji usvojenih standarda kvaliteta.

U okviru Centra funkcionišu dva odbora - Odbor za upravljanje sistemom kvaliteta i Odbor za monitoring master studija.

Krajem 2016. godine su objedinjeni svi elaborati za akreditaciju za sve studijske programe i sve cikluse studija po novom modelu studiranja i upućeni nadležnim institucijama za potrebe sprovođenja postupka akreditacije, uz aktivnu ulogu Centra za unapređenje kvaliteta. Odbor za monitoring master studija postigao je napredak u unapređenju prijava tema magistarskih radova, posebno u oblasti društvenih nauka. Pokrenut je i postupak objavljivanja sižea magistarskih radova u Biltenu Univerziteta Crne Gore i definisani mehanizmi kontrole sadržaja koji se objavljuje.

Vidljiv napredak ostvaren je i u sprovođenju studentskog anketiranja, kao korisnog mehanizma u procesu kontrole kvaliteta nastave, stručnog kadra i ostalih sastavnih elemenata. Kroz sastanke i komunikaciju sa prodekanima za nastavu postignuto je da odziv studenata bude bolji nego u prethodnom periodu. Uspostavljena je obaveza analize rezultata anketiranja na Komisijama za kvalitet na organizacionim jedinicama, kao i na Vijećima, a uspostavljen je i način izvještavanja.

Centar za unapređenje kvaliteta izradio je prvi nacrt Strategije za obezbjeđenje i unapređenje kvaliteta, i aktivno učestvuje u realizaciji Studije praćenja diplomiranih studenata Ministarstva prosvjete, kao korisnog mehanizma koji će na bazi stavova diplomiranih studenata dati smjernice za dalji razvoj studijskih programa, posebno u dijelu poboljšanja ishoda učenja.

Centar je pokrenuo izradu elektronskog kataloga važnije istraživačke opreme na Univerzitetu Crne Gore, i ustanovljen je formular za evidenciju, praćenje i upravljanje istraživačkom opremom i softverom. Očekuje se skorija digitalizacija i stavljanje u upotrebu ovog instrumenta.

Krajem 2016. godine su sprovedene aktivnosti na nabavci softvera za otkrivanje plagijarizma, a u istom periodu pokrenuta je inicijativa za identifikaciju tzv. nastavnih baza na svim organizacionom jedinicama, kao i definisanje planova organizacije praktične nastave. Jedna od aktivnosti Centra za studije i kontrolu kvaliteta jeste prijedlog da se formira alumni klub na Univerzitetu Crne Gore, u saradnji sa Karijernim centrom.

U budućem radu, Centar će nastojati da nastavi i dodatno unaprijedi razvoj sistema kvaliteta na Univerzitetu Crne Gore, sa fokusom na studente i njihove potrebe, kao i da dalje unapređuje strateška dokumenta u oblasti kvaliteta. U narednom periodu Centar ce intezivirati aktivnosti na širenju kulture kvaliteta, prevashodno kroz predavanja i obuke, kao i aktivnosti u pravcu jačanja odgovornosti svih zaposlenih na univerzitetu u smislu aktivnije uloge na poboljšavanju kvaliteta na nivou svojih procesa u skladu sa pripadajućim ovlašćenjima. Primjena postojećih, ali i razvoj novih mehanizama kontrole za naredni period je imperativ, posebno u dijelu kontrole primjene i ocjene efikasnosti novog modela studija, analiza upisne politike, analiza prolaznosti na ispitima, razvoj i kontrola sprovođenja praktične nastave, kontrola redovnosti nastave, unapređenje saradnje sa privredom i alumni klubom, razvoj modula cjeloživotnog učenja. Dodatno, kroz Odbor za monitoring magistarskih studija, neophodno je obezbijediti dodatne mjere za unapređenje studiranja  na master studijama, kroz unapređenje mehanizama ne samo prijave, nego i svih faza do odbrane master rada.

Kontakt
Adresa: Ul. Cetinjska 2, 81000 Podgorica
Telefon: +382 (0) 20 414 243
Mail: office@qas.ac.me
Kontakt osoba: prof. dr Svetlana Perović, direktorica Centra za unapređenje kvaliteta

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.