MAKROEKONOMIJA ZA PREDUZETNIKE


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: Obavezan
Fond: 4+2+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Procijeni uticaj makroekonomskih kretanja u zemlji na poslovno okruženje; 2.Analizira uticaj mjera makroekonomskih politika na poslovne aktivnosti preduzeća; 3.Upotrijedi bazične makroekonomske indikatore u procesu donošenja poslovnih odluka; 4.Upotrijebi osnovne matematičke, statističke i ekonometrijske tehnike i alate u analizi uticaja makroekonomskih varijabli na poslovne rezultate; 5.Objasni efekat promjena na međunarodnim tržištima (robna i finansijska tržišta) na nacionalno poslovno okruženje.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
MILICA MUHADINOVIĆ2x1
3B+2S+2P
MAJA BAĆOVIĆ4x1
3B+2S+2P