Semestar: 3
ECTS: 2
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno položenog ispita student će: - poznavati ključna djela umjetničke muzike - poznavati osnovne smjernice istorijskog razvoja muzike - slušno prepoznati ključna djela umjetničke muzike - kontekstualizirati muziku u vremenu nastanka i u savremenosti - analitički pristupiti muzici na elementarnom nivou - poznavati stručnu literaturu o muzici

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
VLADIMIR ĐURIŠIĆ