Semestar:
ECTS:
Status:
Fond:
Duplikat:
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- analizira ciklus i faze kreiranja javnih politika od stavljanja pitanja na političku agendu do evaluacije konkretnih politika, uz studij mogućnosti inkrementalnog sprovođenja javnih politika i testiranja rešenja za pojedine probleme, - ovlada praktičnim znanjima dizajniranja istraživanja, izrade predloga praktičnih javnih politika i komuniciranja preporukama sa donosiocima odluka, - istraži ulogu različitih učesnika u procesu kreiranja javnih politika kako u okviru nacionalnih institucija, tako i onih u okviru nadnacionalnih integracija poput EU, pri čemu su u fokusu analize ne samo državni nego i akteri civilnog društva poput think tank organizacija i njihovog analitičkog doprinosa kreiranju javnih politika, - vrši analizu indikatora ekonomskog rasta, kvaliteta života i ukupnog održivog društvenog razvoja, kao i uticaja koji podizanje kapaciteta i transparentnosti rada javne uprave ima na razvoj država koje se nalaze u procesu evropskih integracija, - analizira rizike od korupcije u predlozima praktičnih politika i zakonskim dokumentima, odnosno uoči nužnost ugradnje efektivne integrativne, antikoruptivne dimenzije u ostvarivanje principa dobre vladavine

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija

JAVNE POLITIKE - predavanje

Poziv za predavanje, 14.04. u 14:00 i 15:00

Poziv na predavanje 2. April 2021. - 15:00

Poziv na predavanje April, 02.04. 14:00

Poziv na predavanje 19.03.2021. u 18:00

Poziv na predavanje 16.03.2021. u 16:00