Semestar: 6
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 2+1+0
Duplikat: N
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno položenog ispita student će biti u mogućnosti da: Prepoznaje osnovne karakteristike postojeće forme globalizacije Povezuje načine na koji procesi globalizacije utiču na različite kontekste u dimenzijama koje su relevantne za savremene medije. Kritički analizira najvažnije promjene u medijskoj dimenziji globalizacije Objašnjava promjene koje se tiču medijske konvergencije i medijske koncentracije.

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
JOVANA SVRKOTA1x1
9B+1S
DANIJELA VUKOVIĆ ĆALASAN2x1
9B+2S